JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Mikä meitä yhdistää – kirkon kaksi­na­pais­tu­minen on jatkunut jo huoles­tut­tavan pitkään

11.11.2022
Markus Luukkonen

Vaa­li­kes­kus­te­lut on käy­ty, ja suu­ri kuva sel­vil­lä.

20. mar­ras­kuu­ta jär­jes­te­tään seu­ra­kun­ta­vaa­lit, jois­sa ja­e­taan taas kir­kon maal­lik­ko­val­taa nel­jäk­si vuo­dek­si eteen­päin.

Mitä leh­tien mie­li­pi­de­pals­tois­ta voi pää­tel­lä, kes­kus­te­lun ai­heet ovat pit­käl­ti sa­mo­ja kuin edel­li­sis­sä­kin vaa­leis­sa. Su­ku­puo­li­a­si­at pu­hut­ta­vat edel­leen, jo­ten par­ran­pä­ri­nä on kes­kit­ty­nyt nii­den ym­pä­ril­le.

Olen lu­ke­nut vii­me päi­vi­nä Art­tu Saa­ri­sen toi­mit­ta­maa tie­to­kir­jaa Vas­tak­kai­na­set­te­lu­jen ai­ka (Gau­de­a­mus 2022). Kir­jas­sa ana­ly­soi­daan suo­ma­lais­ta po­liit­tis­ta po­la­ri­saa­ti­o­ta.

Saa­ri­nen erot­taa po­liit­tis­ten po­la­ri­teet­tien mää­rit­te­lys­sä kak­si mer­kit­tä­vää ja­ko­lin­jaa. En­sim­mäi­nen val­lit­see oi­keis­to-va­sem­mis­to-ak­se­lin vä­lil­lä ja mää­rit­tää mel­ko pit­käl­le sen, kuin­ka ih­mi­set suh­tau­tu­vat so­si­aa­li- ja ta­lous­po­liit­ti­siin ky­sy­myk­siin ja min­kä­lai­sek­si he nä­ke­vät val­ti­on ja kun­tien roo­lin.

Toi­nen ja­ko­lin­ja syn­tyy ar­vo­li­be­raa­lien ja -kon­ser­va­tii­vien vä­lil­le. Ak­se­lin yh­des­sä pääs­sä ovat tyy­pil­li­ses­ti vi­her­li­be­raa­lit ja toi­ses­sa kan­sal­lis­kon­ser­va­tii­vi­set ar­vot.

Edel­leen tie­to­kir­jai­li­ja tuo esil­le eri­lai­set iden­ti­tee­tit. Jos jos­tain ris­ti­rii­taa he­rät­tä­väs­tä ai­hees­ta tu­lee iden­ti­teet­ti­ky­sy­mys, se he­rät­tää väis­tä­mät­tä vah­vo­ja tun­tei­ta.

Ide­o­lo­gi­oi­ta ja int­res­se­jä tar­vi­taan, mut­ta kun ajau­du­taan fak­ta­poh­jai­sen ar­gu­men­taa­ti­on ja asi­an­tun­ti­ja­tie­don si­jaan kiis­te­le­mään elä­män­tyy­leis­tä ja iden­ti­tee­teis­tä, kak­si­na­pais­tu­mi­sen ja asi­oi­den kär­jis­ty­mi­sen vaa­ra on il­mei­nen.

Tämä joh­taa hel­pos­ti kup­lau­tu­mi­seen, jos­sa mui­den mie­li­pi­teet hy­väk­sy­tään vain sil­loin, kun ne tu­ke­vat omaa iden­ti­teet­tiä. Po­pu­lis­ti­nen re­to­riik­ka hyö­dyn­tää tai­ta­vas­ti tätä il­mi­ö­tä. 2010-lu­vul­la li­säk­si so­si­aa­li­sen me­di­an al­go­rit­mit ovat myö­tä­vai­kut­ta­neet so­si­aa­lis­ten to­del­li­suuk­sien eriy­ty­mi­seen.

Po­liit­ti­ses­sa kat­san­nos­sa Suo­mea suo­jaa mo­ni­puo­lu­e­jär­jes­tel­mä, jos­sa yk­si­kään aa­te tai ide­o­lo­gia ei ko­vin hel­pos­ti muo­dos­tu hal­lit­se­vak­si. Kak­si­na­pai­suu­den uh­ka on pie­nem­pi kuin vaik­ka­pa kak­si­puo­lu­e­jär­jes­tel­män hal­lit­se­mas­sa Yh­dys­val­lois­sa. Myös suo­ma­lais­ten kor­kea kou­lu­tus­ta­so an­taa suo­jaa.

Sen si­jaan evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa kak­si­na­pais­tu­mi­nen on jat­ku­nut jo huo­les­tut­ta­van pit­kään. On syn­ty­nyt eri­lai­sia ker­ho­ja, jois­sa kris­til­li­sen iden­ti­tee­tin suo­jis­ta am­mu­taan ko­vil­la.

Kun vaa­lit on käy­ty, oli­si pai­kal­laan taas et­siä etu­pääs­sä sitä, mikä mei­tä kris­tit­ty­jä yh­dis­tää kuin sitä, mikä ker­ho­ja erot­taa. Pon­ti­mek­si voi­si ot­taa vaik­ka 4. Efe­so­lais­kir­jees­tä löy­ty­vän ke­ho­tuk­sen: "Aut­ta­koon rak­kaus tei­tä tu­le­maan toi­meen kes­ke­nän­ne. Pyr­ki­kää rau­han si­tein säi­lyt­tä­mään Hen­gen luo­ma yk­seys."

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover