JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Mistä pahat teot johtuvat?

1.11.2023
Markku Ojanen

Te­ke­vät­kö nii­tä pa­hat ih­mi­set, kos­ka he ovat luon­nos­taan pa­ho­ja? En­tä jos olem­me it­se rik­ki­näi­siä ih­mi­siä ja alt­tii­ta te­ke­mään pa­haa? Olem­me tai­ta­via se­lit­tä­mään pa­ho­ja te­ko­jam­me. Va­paut­ta­vat­ko nämä se­li­tyk­set vas­tuus­ta? Ei, sil­lä olem­me kaik­ki teh­neet pa­ho­ja te­ko­ja, jopa sel­lai­sia, jois­ta olem­me ko­ke­neet hä­pe­ää ja syyl­li­syyt­tä.

Sana pe­ri­syn­ti kuu­los­taa ah­dis­ta­val­ta. Se tar­koit­taa suun­nil­leen sa­maa kuin bi­o­lo­gien ku­vaus it­sek­käis­tä gee­neis­tä. Ku­kaan ei voi kiel­tää osuut­taan maa­il­mas­sa val­lit­se­vaan pa­huu­teen. Myös so­si­aa­lip­sy­ko­lo­git ovat ku­van­neet pa­huu­den luon­nol­li­suut­ta. Psy­ko­lo­gi Phi­lip Zim­bar­do pel­kis­tää tä­män tai­pu­muk­sen pa­huu­teen kir­joit­ta­mal­la näin ty­lys­ti: ”Sinä voi­sit ol­la mi­nun mur­haa­ja­ni ja minä si­nun mur­haa­ja­si." So­si­aa­lip­sy­ko­lo­git ei­vät ota kan­taa ih­mi­sen pe­ru­so­le­muk­seen, mut­ta ko­ros­ta­vat ih­mi­sen luo­mien ti­lan­tei­den joh­ta­van pa­hoi­hin te­koi­hin. (Tä­hän te­kee mie­li sa­noa: ti­lan­teet ei­vät luo it­se­ään, vaan ih­mi­nen ne­kin te­kee.)

Ih­mi­syy­teen kuu­lu­va oi­keu­den vaa­ti­mus joh­taa usein syyl­lis­ten ja syn­ti­puk­kien et­sin­tään. Oi­keus vaa­tii, et­tä syyl­li­nen löy­tyy ja et­tä hän­tä ran­gais­taan. Tämä syyl­lis­ten löy­tä­mi­sen vaa­ti­mus kui­ten­kin laa­je­nee her­käs­ti ko­ko­nai­siin ih­mis­ryh­miin. Sii­tä ih­mis­kun­nan his­to­ria ker­too ka­rua ja jul­maa ta­ri­naa. Maa­il­ma ja­kau­tuu hel­pos­ti hy­viin ja pa­hoi­hin, joi­den vä­lil­lä on syvä kui­lu. Nuo pa­hat ovat mil­loin juu­ta­lai­sia, ara­be­ja, nat­se­ja, kom­mu­nis­te­ja, ka­pi­ta­lis­te­ja, maa­han­muut­ta­jia tai vain hiu­kan toi­sen­nä­köi­siä kuin me.

Pe­ri­syn­nin tar­koi­tus on osoit­taa, et­tä tuol­lai­sia ja­ko­ja ei voi­da teh­dä. Hy­vän ja pa­han to­del­li­nen raja kul­kee jo­kai­sen si­säl­lä. Jo­kai­ses­sa on hyvä ja paha puo­li. Tä­män to­si­a­si­an tor­ju­mi­nen joh­taa joko nä­ke­myk­seen, et­tä pa­haa ei oi­ke­as­ti ole­kaan tai sit­ten se vaa­tii ih­mis­ten ja­ka­mi­sen hy­viin ja pa­hoi­hin. Jopa pa­hoik­si ku­va­tuis­sa ih­mi­sis­sä on jo­ta­kin hy­vää ja hy­vis­sä jo­ta­kin pa­haa. Myös Hit­le­ris­sä ja Sta­li­nis­sa oli jo­ta­kin hy­vää, kos­ka pa­han ja hy­vän raja kul­kee jo­kai­sen ih­mi­sen si­säl­lä. Se ei tie­ten­kään tar­koi­ta sitä, et­tä näi­den kah­den hen­ki­lön jul­mia te­ko­ja pi­täi­si sen vuok­si vä­hä­tel­lä. Hei­dän te­kon­sa oli­vat hir­vit­tä­vän pa­ho­ja.

Tai­pu­mus­ta teh­dä jako hy­viin ja pa­hoi­hin – usein mei­hin ja mui­hin – ku­vas­taa Yh­dys­val­tain kan­sal­li­sen ki­vää­riyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan nä­ke­mys. Hän pel­kis­ti mus­ta­val­koi­sen kä­si­tyk­sen­sä näin: ”Ai­noa, mikä py­säyt­tää pa­han mie­hen on hyvä mies ase kä­des­sä.” Tämä on jär­kyt­tä­vä mie­li­pi­de ja ker­too sii­tä, mi­ten sy­vään juur­tu­nut täl­lai­nen mus­ta­val­koi­nen jako voi ol­la.

Ih­mi­sel­lä on bi­o­lo­gi­nen tai­pu­mus erot­taa mei­dät muis­ta tai niis­tä. So­si­aa­lip­sy­ko­lo­gis­sa tut­ki­muk­sis­sa on ha­vait­tu, et­tä ai­van mie­li­val­tai­set ryh­mä­ja­ot voi­vat joh­taa vas­ta­koh­tai­suuk­sien syn­tyyn. Ky­sees­sä on omi­nai­suus, joka on aut­ta­nut ih­mis­tä sel­viy­ty­mään, mut­ta sen kään­tö­puo­le­na on eri­lai­sik­si ko­et­tu­jen ih­mis­ten tor­ju­mi­nen. Tämä ih­mis­ten erot­te­lu hy­viin ja pa­hoi­hin on asia, jota vas­taan on jat­ku­vas­ti tais­tel­ta­va. Se ei tie­ten­kään tar­koi­ta, et­tä pa­hat teot jä­tet­täi­siin huo­mi­ot­ta ja ran­kai­se­mat­ta. Se tar­koit­taa kui­ten­kin suur­ta va­ro­vai­suut­ta pa­han lei­man käy­tös­sä ja omas­sa it­ses­sä pii­le­vän pa­huu­den tun­nis­ta­mis­ta ja pa­ran­nuk­sen te­koa.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover