JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

"Ehkä tämän vuoden paastonaika voisi olla aikaa, joka kutsuu meitä myös rakkauden tekoihin"

Lahden seurakunnat

21.2.2023
Maija-Reetta Katajisto

Tämän vii­kon kes­ki­viik­ko­na vie­te­tään tuh­ka­kes­ki­viik­koa ja kirk­ko­vuo­des­sa aloi­te­taan paas­to­nai­ka. 40 päi­vän pi­tui­nen paas­to­nai­ka päät­tyy pää­si­äi­seen. Mi­ten sinä vie­tät paas­to­nai­kaa? Omal­ta osal­ta­ni mi­nus­ta tun­tuu, et­tä mon­ta paas­to­nai­kaa on men­nyt ohi sen kum­mem­min paas­to­a­mat­ta.

Eri­tyi­nen paas­to­a­mi­nen voi kuu­los­taa hel­pos­ti taas yh­del­tä vaa­ti­muk­sel­ta tai suo­ri­tuk­sel­ta, joi­ta mei­dän ajas­sam­me vaa­di­taan koko ajan. Ja sa­mal­la paas­to jää hel­pos­ti ul­ko­kul­tai­sek­si, jos sitä te­kee vain tot­tu­muk­ses­ta ja ta­van vuok­si. Meil­le lu­te­ri­lai­sil­le paas­to saat­taa myös kuu­los­taa vie­raal­ta, eh­kä se he­rät­tää mie­li­ku­van it­sen­sä nään­nyt­tä­mi­ses­tä tai kään­tää aja­tuk­set tois­ten us­kon­to­jen ta­poi­hin.

Olin täs­sä jon­kin ai­kaa sit­ten kuun­te­le­mas­sa lu­en­toa työ­hy­vin­voin­nis­ta, ja siel­tä jäi mie­lee­ni oh­je muu­tos­ten to­teut­ta­mi­seen omas­sa elä­mäs­sä ”nau­ret­ta­van pie­nin as­ke­lin”. Ajat­te­len, et­tä paas­to­nai­ka kut­suu mei­tä kris­tit­ty­jä muut­ta­maan jo­tain omas­sa ar­jes­sa ja elä­mäs­sä, rai­vaa­maan omas­sa elä­mäs­sä tie­tä ja ti­laa Ju­ma­lal­le. Mi­ten voi­sin kuul­la kirk­kaam­min Ju­ma­lan ää­nen täs­sä maa­il­mas­sa, jon­ka kes­kel­lä elän? Omas­ta elä­mäs­tä voi mo­nel­la ta­val­la teh­dä suo­rit­ta­mis­ta ja pak­koa, mut­ta ajat­te­len, et­tä paas­to kut­suu mei­tä lo­pul­ta muis­ta­maan, et­tä ih­mi­nen ei elä ai­no­as­taan lei­väs­tä, vaan Ju­ma­lan sa­nas­ta.

Ja sa­mal­la ajat­te­len myös, et­tä paas­toon liit­tyy vah­vas­ti pro­feet­ta Je­sa­jan vä­lit­tä­mät sa­nat: "Toi­sen­lais­ta paas­toa minä odo­tan: et­tä va­pau­tat syyt­tö­mät kah­leis­ta, ir­ro­tat ikeen hih­nat ja va­pau­tat sor­re­tut, et­tä murs­kaat kaik­ki ikeet, mur­rat lei­pää näl­käi­sel­le, avaat ko­ti­si ko­dit­to­mal­le, vaa­te­tat alas­to­man, kun hä­net näet, et­kä kart­te­le apua tar­vit­se­vaa vel­je­ä­si."

Paas­to pel­kän paas­ton vuok­si on tur­haa, jos sy­dän py­syy ko­va­na lä­him­mäi­sen hä­däl­le. Eh­kä tä­män vuo­den paas­to­nai­ka voi­si ol­la ai­kaa, joka kut­suu mei­tä myös rak­kau­den te­koi­hin. Ru­koi­le­maan kär­si­vien puo­les­ta, kut­su­maan mu­kaan syr­jit­ty­jä, sa­no­maan ter­ve­tu­loa niil­le, joi­den edes­tä ovet ovat niin mo­nin ta­voin sul­keu­tu­neet.

Kir­joit­ta­ja on joh­ta­va rip­pi­kou­lu- ja nuo­ri­so­pap­pi vs. Lah­des­ta

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover