JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Rippi­kou­luissa otetaan käyttöön ympä­ris­tö­tun­teita ja luon­to­ko­ke­musta käsittelevä opin­to­ko­ko­nai­suus

Lah­den seu­ra­kun­tien ja kau­pun­gin yh­des­sä suun­nit­te­le­ma Tun­ne luon­to­si -ope­tus­pa­ket­ti on he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la.

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Yhteistyön tuloksena syntynyttä ympäristökasvastuksen Tunne luontosi -opetusmateriaalia Lahden seurakunnat käyttää rippikouluissa ja Lahden kaupunki esimerkiksi nuorisopalveluissaan. Pakettia olivat tekemässä yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi ja Lahden kaupungin ympäristökasvattaja Emma Marjamäki. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

5.6.2021
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­tien rip­pi­kou­luis­sa ote­taan tänä vuon­na käyt­töön uu­si ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen Tun­ne luon­to­si -ope­tus­ko­ko­nai­suus, jon­ka ovat suun­ni­tel­leet yh­teis­työs­sä Lah­den seu­ra­kun­nat ja Lah­den kau­pun­ki.

Yh­teis­kun­nal­li­sen työn pas­to­ri Tomi Ala­sal­mi ker­too, et­tä osa­na Lah­den ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuot­ta Lah­den seu­ra­kun­nat ha­lu­si tuo­da rip­pi­kou­lui­hin ym­pä­ris­töä kä­sit­te­le­vän osi­on oma­na ai­he­a­lu­ee­naan.

– Tä­hän men­nes­sä ym­pä­ris­tö­vas­tuu ja eet­ti­nen vas­tuu ovat ol­leet rip­pi­kou­luun si­sään­kir­joi­tet­tui­na sen eri tee­mois­sa. Ym­pä­ris­töä on kä­si­tel­ty sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, et­tä ih­mi­nen on osa luo­ma­kun­taa ja maa­il­man­kaik­keut­ta.

Tä­män rin­nal­la uu­si op­pi­ma­te­ri­aa­li edis­tää nuor­ten tun­ne-, tie­toi­suus- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä.

Täl­le on ti­laus­ta, sil­lä vuo­den 2019 nuo­ri­so­ba­ro­met­ri osoit­ti, et­tä 67 pro­sent­tia suo­ma­lais­nuo­ris­ta ko­kee pal­jon tai mel­ko pal­jon epä­var­muut­ta tai tur­vat­to­muut­ta ih­mi­sen ai­heut­ta­man il­mas­ton­muu­tok­sen ta­kia.

– Ta­voit­tee­na on an­taa nuo­rel­le työ­ka­lu­ja tun­nis­taa, ym­mär­tää ja il­men­tää pa­rem­min omia sekä tois­ten tun­tei­ta ja sitä kaut­ta koh­da­ta pa­rem­min mo­ni­mut­kai­sia ym­pä­ris­tö­huo­lia ja kaik­kia mui­ta elä­män vai­kei­ta asi­oi­ta. Toi­saal­ta luon­nos­sa ole­mi­nen ja rau­hoit­tu­mi­nen ovat myös tai­to­ja, joi­ta voi opet­taa. Ta­voit­tee­na on an­taa työ­ka­lu­ja rau­hoit­tu­mi­seen ja hil­jen­ty­mi­seen sekä aja­tus­ten jä­sen­tä­mi­seen, ker­too ope­tus­ma­te­ri­aa­lin suun­nit­te­luun osal­lis­tu­nut Lah­den kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­kas­vat­ta­ja Em­ma Mar­ja­mä­ki.

Tomi Ala­sal­mi sa­noo, et­tä ym­pä­ris­tö­a­si­oi­den nuo­ril­le ai­heut­ta­maa tur­vat­to­muut­ta ja ah­dis­tus­ta lä­hes­ty­tään ope­tus­ma­te­ri­aa­lis­sa po­si­tii­vi­sen kaut­ta.

– Aja­tuk­se­na on, et­tä jo rip­pi­kou­lui­käi­se­nä op­pi­si nä­ke­mään luon­toa myös hen­ki­se­nä voi­ma­va­ra­na ja po­si­tii­vis­ten ko­ke­mus­ten paik­ka­na. Tätä kaut­ta voi myös op­pia ar­vos­ta­maan enem­män ym­pä­ris­töä, mikä hei­jas­tuu sitä kaut­ta vas­tuul­li­suu­teen ym­pä­ris­tö­a­si­ois­sa myös ai­kui­se­na, Ala­sal­mi sa­noo.

Lu­vas­sa ei ole paa­saa­via ym­pä­ris­tö­lu­en­to­ja suun­taan ei­kä toi­seen.

– Pe­da­go­gi­se­na pe­ru­sa­ja­tuk­se­na on, et­tä toi­min­nal­li­suus te­kee täs­tä pa­ke­tis­ta mie­len­kiin­toi­sen. Se ei ole opet­ta­ja­läh­töis­tä, lu­en­noi­vaa, vaan sii­nä on enem­män op­pi­lail­le te­ke­mis­tä ja toi­min­taa sekä sy­väl­li­sem­pää tun­tei­den ja ym­pä­ris­tö­eet­tis­ten ky­sy­mys­ten poh­din­taa, Ala­sal­mi sa­noo.

Myös eri­lai­set suh­tau­tu­mis­ta­vat ym­pä­ris­tö­a­si­oi­hin hy­väk­sy­tään, ja nii­den kä­sit­te­lyyn an­ne­taan eväi­tä.

– Teh­tä­vis­sä ope­tel­laan kes­kus­te­le­maan sekä sie­tä­mään ja ym­mär­tä­mään eri­lai­sia mie­li­pi­tei­tä, tun­tei­ta ja kä­si­tyk­siä.

Aloi­te yh­tei­sen ym­pä­ris­tö­kas­vas­tus­pa­ke­tin te­ke­mi­ses­tä tuli kau­pun­gil­ta. Lah­den seu­ra­kun­nat ta­voit­taa rip­pi­kou­luis­sa yli 90 pro­sent­tia ikä­luo­kas­ta.

Mar­ja­mä­en mu­kaan ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­sen ja rip­pi­kou­lu­jen ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­teis­ta löy­tyi hy­vin yh­ty­mä­koh­tia, jot­ka pal­ve­le­vat par­hai­ten nii­den yh­tei­siä ta­voit­tei­ta.

Ma­te­ri­aa­lia muo­kat­tiin Lah­den seu­ra­kun­tien joh­ta­van nuo­ri­so- ja rip­pi­kou­lu­työn pa­pin Reet­ta Kal­teen­mä­en ja noin 10 nuo­ri­so­työn­te­ki­jän an­ta­man pa­laut­teen pe­rus­teel­la.

– Val­mis ma­te­ri­aa­li on saa­nut tä­hän men­nes­sä po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta rip­pi­kou­lu­jen ve­tä­jil­tä. Hei­dän pää­tet­tä­väk­seen jää, mis­sä mit­ta­kaa­vas­sa he ha­lu­a­vat sitä hyö­dyn­tää, Kal­teen­mä­ki sa­noo.

Ym­pä­ris­tö­tee­ma­vuo­den jäl­keen ma­te­ri­aa­li säi­lyy mah­dol­li­suu­te­na ja ide­a­pank­ki­na ai­he­pii­rin kä­sit­te­lyyn.

Tä­hän men­nes­sä pa­ket­tia koh­taan on tul­lut jon­kin ver­ran kiin­nos­tus­ta myös Lah­den ul­ko­puo­lel­ta pää­kau­pun­ki­seu­dun seu­ra­kun­nis­ta.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover