JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Oskari Jurvanen, Lahti. Kuva: Jani Mahkonen

Oskari Jurvanen, Lahti. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

"Näen työssäni uutta toivoa ja traagisia kohtaloita" – maahan­muut­ta­ja­työn diakoni Oskari Jurvanen kertoo työstään

En­sim­mäi­nen di­a­ko­nis­sa Suo­mes­sa vi­hit­tiin vir­kaan lä­hes 150 vuot­ta sit­ten. Jut­tu­sar­jas­sa ny­kyi­set di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät ker­to­vat, mil­lais­ta hei­dän työn­sä on.

2.2.2022
Kaisa Hako

"Opis­ke­lin en­sin kone- ja me­tal­li­a­lan pe­rus­tut­kin­non ja tein työ­tä myös myyn­ti­a­lal­la. Aloin kui­ten­kin kai­va­ta mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä, jos­sa voi­si teh­dä hy­vää, ja pian val­mis­tuin so­si­o­no­mi-di­a­ko­nik­si Piek­sä­mä­en Di­a­kis­ta. Opin­to­jen ohes­sa olen teh­nyt töi­tä las­ten­suo­je­lus­sa, te­hos­te­tun tuen vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa sekä maa­han­muut­ta­ja­lap­sen kie­li­a­vus­ta­ja­na kou­lus­sa.

Tä­män­het­ki­nen työ­ni maa­han­muut­ta­ja­työn di­a­ko­ni­na on luon­teel­taan so­si­aa­li­oh­jaus­ta ja sie­lun­hoi­toa. Voin aut­taa asun­non, opis­ke­lu­pai­kan tai työn et­si­mi­ses­sä tai oh­ja­ta oi­ke­an avun pii­riin oi­keu­del­li­sis­sa asi­ois­sa. Usein on tar­vet­ta krii­si­kes­kus­te­lul­le, sie­lun­hoi­dol­le, ta­lou­del­li­sel­le avul­le tai ruo­ka-avul­le. Asi­ak­kaan ti­lan­ne on usein mo­niu­lot­tei­nen ja haas­ta­va. Me em­me mai­nos­ta mis­sään, mut­ta ih­mi­set, joil­la on kriit­ti­nen elä­män­ti­lan­ne, löy­tä­vät mei­dät vi­ra­no­mais­ten tai pus­ka­ra­di­on kaut­ta.

Kou­lu­tus an­taa pe­rus­val­miu­det, mut­ta vas­ta it­se työ opet­taa toi­mi­maan ti­lan­teis­sa, jot­ka ovat ai­na yk­si­löl­li­siä. Kult­tuu­ris­ten asi­oi­den tun­te­mi­nen on tär­ke­ää. Trau­maat­ti­sia asi­oi­ta ko­ke­neet ih­mi­set on koh­dat­ta­va ko­ko­nais­val­tai­ses­ti. Se edel­lyt­tää sa­mais­tu­mis­ta toi­sen ase­maan, mut­ta em­me myös­kään ole si­ni­sil­mäi­siä.

Kun olem­me on­nis­tu­neet löy­tä­mään rat­kai­su­ja ja uut­ta toi­voa asi­ak­kaal­le, joka on tul­lut vas­taa­no­tol­le rik­ki­näi­se­nä ja toi­vot­to­ma­na, se on pal­kit­se­vaa. Näen myös traa­gi­sia koh­ta­loi­ta, kun pa­pe­rit­to­mak­si jää­nyt va­lit­see elä­män ko­dit­to­ma­na kyl­mäs­sä tal­ves­sa en­nem­min kuin pa­laa sin­ne, mis­tä on läh­te­nyt. Kaik­kien asi­a­kas­ti­lan­tei­den koh­dal­la ei voi ym­mär­tää maa­han­muut­to­vi­ras­ton pää­tös­ten lo­giik­kaa. Joka iki­nen työ­ko­ke­mus muok­kaa myös omaa maa­il­man­ku­vaa­ni.

Di­a­ko­ni­a­työn laa­juus, mo­ni­puo­li­suus ja haas­teel­li­suus ta­kaa­vat, et­tä mis­sään vai­hees­sa työ ei tyl­sis­ty­tä. Koen elä­män voi­man, si­säl­lön, mer­ki­tyk­sen ja rau­han tu­le­van Ju­ma­lal­ta, ja se sama kan­taa myös työs­sä. Kirk­ko ja di­a­ko­nia jou­tu­vat kui­ten­kin koh­taa­maan yh­teis­kun­nan hen­gel­li­syy­den muu­tok­sen. Enää ei vält­tä­mät­tä tun­nis­te­ta, et­tä mo­nien eet­tis­ten toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­den ja ih­mi­soi­keuk­sien juu­ret ovat kris­ti­nus­kos­sa. Kir­kos­ta ero­a­mi­nen vai­kut­taa di­a­ko­ni­an­kin re­surs­sei­hin. Lo­pul­ta sii­nä kär­si­vät ne, joi­ta kirk­ko aut­taa."

Maa­han­muut­ta­ja­työn di­a­ko­ni Os­ka­ri Jur­va­nen, 29, Lah­den seu­ra­kun­nat

Di­a­ko­ni­an vi­ran juh­la­vuo­si

Lah­des­sa val­ta­kun­nal­li­nen juh­la­vih­ki­mys­ti­lai­suus

Vuo­si 2022 on kir­kon di­a­ko­ni­an vih­ki­mys­vi­ran ja seu­ra­kun­ta­di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­si. Mat­hil­da Hof­f­man vi­hit­tiin en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa di­a­ko­nis­san vir­kaan Pie­ta­rin-Paa­va­lin kir­kos­sa Vii­pu­ris­sa 1.9.1872. Si­sar Mat­hil­da työs­ken­te­li Vii­pu­rin di­a­ko­nis­sa­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­sa koko työ­u­ran­sa.

Di­a­ko­nis­sa­lai­tos­ten toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­nen 1800-lu­vul­la oli suo­ma­lai­sen sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vää. Mo­tii­vi­na oli 1800-lu­vun ka­to­vuo­sien ai­heut­ta­ma hätä. Di­a­ko­nis­sat oli­vat en­sim­mäi­siä kou­lu­tet­tu­ja sai­raan­hoi­ta­jia. Di­a­ko­ni­a­vih­ki­mys mah­dol­lis­ti myös nais­ten työs­ken­te­le­mi­sen kir­kos­sa.

Vii­pu­rin di­a­ko­nis­sa­lai­tos sai­raa­loi­neen eva­kuo­i­tiin tal­vi­so­dan alet­tua en­sin Kark­kuun ja sit­ten Lah­teen. Ny­kyi­sin Lah­den Di­a­ko­ni­a­lai­tos DILA on yleis­hyö­dyl­li­nen sää­tiö ja yh­teis­kun­nal­li­nen toi­mi­ja.

Di­a­ko­ni­a­kou­lu­tus siir­tyi 1990-lu­vul­la di­a­ko­nis­sa­lai­tok­sil­ta Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun, jos­ta val­mis­tuu so­si­o­no­mi-di­a­ko­ne­ja ja sai­raan­hoi­ta­ja-di­a­ko­nis­so­ja.

Juh­la­vuo­den 2022 val­ta­kun­nal­li­siin ta­pah­tu­miin kuu­luu di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den juh­la­vih­ki­mys Lah­des­sa 11. syys­kuu­ta. Merk­ki­vuot­ta juh­lis­te­taan lu­kui­sin pai­kal­li­sin ja val­ta­kun­nal­li­sin ta­pah­tu­min.

Kir­kon pal­ve­luk­ses­sa on ny­kyi­sin noin 1 300 di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jää, jot­ka tar­jo­a­vat oh­jaus­ta ja apua eri­lai­sis­sa so­si­aa­li­sis­sa, ta­lou­del­li­sis­sa, hen­gel­li­sis­sä ja ter­vey­del­li­sis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Di­a­ko­nit ja di­a­ko­nis­sat vih­kii vir­kaan piis­pa.

Di­a­ko­nia pyr­kii eri­lai­sin toi­min­ta­muo­doin edis­tä­mään yh­tei­söl­li­syyt­tä, osal­li­suut­ta, oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ja yh­den­ver­tai­suut­ta.