JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Suun­nit­te­lija pesi 1 500 teräspaanua pati­noi­tu­misen nopeut­ta­mi­seksi – Näin erikoinen muis­to­merkki Levolle tulee

15.10.2020
Teemu Leppänen

Le­von uu­si si­rot­te­lu­a­lue al­kaa hah­mot­tua hau­taus­maan itä­o­saan, kun en­sim­mäi­nen yh­teis­hau­ta­muis­to­merk­ki on asen­net­tu pai­koil­leen. Muis­to­merk­ki on en­sim­mäi­nen osa vii­des­sä vai­hees­sa to­teu­tet­ta­vas­ta 7600 ne­li­ön alu­ees­ta.

Muis­to­mer­kin etu­sei­nä muo­dos­tuu yli 1 500 te­räs­paa­nus­ta, jois­ta jo­kai­nen muo­dos­taa yh­den vai­na­jan ni­mi­kyl­tin.

Paa­nu­ra­ken­teen pää­suun­nit­te­li­jaa Pe­ter Wes­ter­lun­dia ins­pi­roi van­hois­ta kir­kois­ta tut­tu paa­nu­kat­to, jol­lai­nen on myös Le­von hau­taus­maan kap­pe­lis­sa.

– Läh­tö­koh­ta­na oli, et­tä muis­to­merk­ki on val­mis jo en­sim­mäi­sen ni­men tul­les­sa, sik­si tyh­jät kyl­tit ovat nyt jo pai­koil­laan, ker­too Wes­ter­lund.

Muis­to­merk­ki on val­mis­tet­tu sään­kes­tä­väs­tä cor­ten-te­räk­ses­tä, jon­ka pin­ta pa­ti­noi­tuu ajan myö­tä pu­na­rus­ke­ak­si.

– Se sopi mie­les­täm­me to­del­la hy­vin män­ty­met­sän run­ko­jen vä­riin, sa­noo Ab­sen­tuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Kan­ka­re.

Kan­ka­re ar­vi­oi, et­tä mus­ta muis­to­merk­ki pa­ti­noi­tuu en­si ke­sään men­nes­sä.

– Sii­hen vai­kut­taa, mil­lai­nen tal­ves­ta tu­lee. Pa­ti­noi­tu­mi­nen on sitä no­pe­am­paa mitä use­am­min muis­to­merk­ki pää­see tois­tu­vas­ti kas­tu­maan ja kui­vu­maan.

Wes­ter­lund no­peut­ti ruos­tu­misp­ro­ses­sia pe­se­mäl­lä te­räs­le­vyis­tä pois nii­hin vals­saus­vai­hees­sa jää­vää ras­vaa.

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hau­taus­toi­men yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen ker­too, et­tä alue ote­taan käyt­töön en­si vuon­na, kun vii­mei­sim­mät­kin vii­meis­te­ly­työt on teh­ty ja alue li­sät­ty kar­tal­le.

Sen jäl­keen omai­set voi­vat al­kaa lu­nas­taa muis­to­paa­nu­ja Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­tä kai­ver­rut­taak­seen nii­hin vai­na­jan tie­dot.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä kiin­nit­tää kai­ver­re­tut laa­tat muis­to­merk­kiin. Vai­na­jan tuh­ka si­ro­tel­laan muis­to­mer­kin ta­ka­na ole­val­le si­rot­te­lu­a­lu­eel­le maan pin­nal­le. Hau­ta­paik­kaa ei mer­ki­tä maas­toon. Alue säi­ly­te­tään luon­non­met­sä­nä, jos­sa luon­non kas­vil­li­suut­ta har­ven­ne­taan tar­peen mu­kaan.

Cor­ten-te­räk­ses­tä teh­tyi­hin paa­nui­hin kai­ver­ta­mi­seen liit­tyy myös sym­bo­liik­kaa, sil­lä kai­ver­ruk­set pa­ti­noi­tu­vat ajan myö­tä.

– Muis­to­kir­joi­tuk­set ”maa­tu­vat” osak­si muis­to­merk­kiä, sa­mal­la ta­voin kuin si­rot­te­lu­a­lu­eel­le le­vi­tet­tä­vä tuh­ka maa­tuu osak­si met­sää, ku­vaa Kan­ka­re.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on hank­ki­nut Ab­sen­tuk­sel­ta itäi­seen Lah­teen vuo­den ai­ka­na kol­me uut­ta yh­teis­muis­to­merk­kiä.

Nas­to­lan hau­taus­maal­la otet­tiin käyt­töön uu­si si­rot­te­lu­a­lue ke­sä­kuun alus­sa, ja en­sim­mäi­set kak­si si­rot­te­lua on nyt teh­ty. Alu­een edus­tal­la on kak­si muis­to­paa­sia sekä kynt­ti­lä­pöy­tä. Lo­ka­kuun alus­sa otet­tiin käyt­töön myös uu­si muis­to­leh­to, jos­sa muis­to­mer­kin si­säl­le ase­tet­ta­vat kynt­ti­lät va­lai­se­vat cor­ten-te­räk­seen lä­pi­lei­ka­tun ris­tin.

Le­von si­rot­te­lu­a­lu­een en­sim­mäi­sen vai­heen muis­to­merk­kiin on va­rat­tu 50 000 eu­roa. Nas­to­lan hau­taus­maan yh­teis­hau­ta­muis­to­mer­kit mak­soi­vat 59 000 eu­roa.

Muis­to­merk­kei­hin mah­tuu yh­teen­sä yli 2 500 vai­na­jan ni­mi­tie­dot.

Lue lisää aiheesta