JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lahden seurakuntayhtymän sankarihaudat suoristetaan ennen talvea lokakuun loppuun mennessä. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntayhtymän sankarihaudat suoristetaan ennen talvea lokakuun loppuun mennessä. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Lahden ja Nastolan sanka­ri­hau­tojen laatat suoris­te­taan perus­kor­jauk­sessa – laattoja on yhteensä 653

25.9.2020
Leppänen Teemu

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män san­ka­ri­hau­taus­mail­la teh­dään syys–lo­ka­kuun ai­ka­na pe­rus­kor­jaus, jos­sa pai­nu­neet hau­ta­laa­tat nos­te­taan pai­koil­leen.

Lah­den ja Nas­to­lan san­ka­ri­hau­taus­mail­la on yh­teen­sä 653 hau­ta­laat­taa. Nos­to­työn ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sik­si tu­lee 40 500 eu­roa, jos­ta puo­let mak­saa Lah­den kau­pun­ki.

Ris­tin­kir­kon vie­res­sä on 574 nur­men ta­sos­sa ole­vaa hau­ta­laat­taa. Ajan saa­tos­sa laa­tat ja nii­tä ym­pä­röi­vä nur­mik­ko ovat pai­nu­neet.

– Laa­tat on tar­peen nos­taa yk­si­tel­len murs­keen avul­la oi­ke­aan kor­koon­sa. Lop­pu­tu­lok­se­na nur­men pin­ta on sa­mas­sa ta­sos­sa laat­to­jen kans­sa nou­dat­ta­en maas­ton muo­to­ja, ker­too Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen.

Nur­mi­pin­ta kor­ja­taan sa­maan kor­koon li­sää­mäl­lä mul­taa, jon­ka jäl­keen kyl­ve­tään nur­mi.

Nas­to­lan san­ka­ri­hau­ta-alu­eel­la laat­to­ja on 79. Laat­ta­ri­ve­jä ym­pä­röi joka puo­lel­ta mul­ta. Pai­nu­neet laa­tat nos­te­taan kor­koon­sa, niin et­tä laa­tan ylä­pää on vii­si sent­tiä ja laa­tan ala­pää kak­si sent­tiä maan­pin­nan ylä­puo­lel­la. Laat­to­ja ym­pä­röi­vän mul­lan pin­ta vii­meis­tel­lään sa­maan ta­soon nur­men kans­sa.

Työn tu­lee ol­la teh­ty­nä lo­ka­kuun lop­puun men­nes­sä.

– Tar­koi­tus on, et­tei koko alu­et­ta sul­je­ta ker­ral­la, vaan työ­tä teh­dään osis­sa. Sul­je­tut alu­eet suo­ja­taan ja mer­ki­tään työn ajak­si, ker­too hau­taus­toi­men pääl­lik­kö Mari Aar­to­lah­ti.

Hau­ta­laat­to­jen nos­to­työs­tä pyy­det­tiin ke­sä­kuus­sa ko­ko­nais­hin­ta­tar­jouk­set seit­se­mäl­tä yri­tyk­sel­tä, ja te­ki­jäk­si va­lit­tiin Vi­her­pal­ve­lut Hy­vö­nen Lah­des­ta. Työn aloi­tuk­ses­sa odo­tet­tiin hoi­to­kau­den päät­ty­mis­tä ja ke­sä­kuk­kien pois­ta­mis­ta.

Vas­taa­va re­mont­ti on teh­ty vii­mek­si Ris­tin­kir­kon san­ka­ri­hau­doil­la vuon­na 2008. Re­mont­ti teh­dään ke­vy­el­lä eli vas­taa­val­la me­ne­tel­mäl­lä kuin vii­mek­si.

– Pää­dyim­me to­teut­ta­maan re­mon­tin ke­vy­el­lä me­net­te­lyl­lä, kos­ka san­ka­ri­hau­taus­maat ha­lu­taan kor­ja­ta sel­lai­sik­si, kuin ne ovat alun­pe­rin­kin ol­leet.

Jä­re­äm­mäs­sä, ai­kaa pa­rem­min kes­tä­väs­sä vaih­to­eh­dos­sa pe­rus­tuk­set kai­vet­tai­siin ko­ko­naan au­ki ja tii­vis­tet­täi­siin murs­keel­la, jon­ka jäl­keen laa­tat asen­net­tai­siin ko­ko­naan uu­del­leen. Me­net­te­ly vaa­ti­si kes­kus­te­lua Mu­se­o­vi­ras­ton kans­sa.

Lue lisää aiheesta