JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Jari Laulainen on työskennellyt lähes 30 vuotta pappina, pääasiassa Päijät-Hämeessä ja kahdesti ulkomailla.

Jari Laulainen on työskennellyt lähes 30 vuotta pappina, pääasiassa Päijät-Hämeessä ja kahdesti ulkomailla.

Jari Laulaisesta Asikkalan uusi kirkkoherra

10.3.2020
Markus Luukkonen

Kas­va­tus­työn te­o­lo­gi Jari Lau­lai­nen on va­lit­tu Asik­ka­lan uu­dek­si kirk­ko­her­rak­si. Lau­lai­nen sai 8. maa­lis­kuu­ta käy­dys­sä kirk­ko­her­ran­vaa­lis­sa 308 ään­tä, kun toi­sek­si si­joit­tu­nut Lee­vi Ruo­na­kos­ki ke­rä­si 222 ään­tä. Kol­man­nek­si si­joit­tu­nut Pet­ri Lai­ne sai 65 ään­tä.

Kirk­ko­her­ran­vaa­lin ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 12,7. Ää­niä an­net­tiin yh­teen­sä 597, jois­ta hy­lät­tiin 2.

Lau­lai­nen työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä. Lau­lai­nen on 56-vuo­ti­as pap­pi ja nel­jän ai­kui­sen lap­sen isä.

– Olen työs­ken­nel­lyt koh­ta 30 vuot­ta pap­pi­na lä­hin­nä tääl­lä Päi­jät-Hä­mees­sä ja kah­des­ti ul­ko­mail­la, Tans­kas­sa ja Thai­maas­sa. Hain tätä teh­tä­vää lä­heis­ten ys­tä­vie­ni roh­kai­se­ma­na ja joi­den­kin asik­ka­la­lais­ten seu­ra­kun­ta­lais­ten pyyn­nös­tä, ker­toi Lau­lai­nen ai­em­min Kir­kon­seu­tu-leh­del­le.

Joh­ta­ja­na Lau­lai­nen ku­vai­lee it­se­ään val­men­ta­jak­si.

– Val­men­ta­jan teh­tä­vä on saa­da kaik­ki osaa­mi­nen käyt­töön ja jouk­kue pe­laa­maan yh­teen omil­la vah­vuuk­sil­laan. Tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta tär­ke­ää on myös or­ga­ni­saa­ti­on kyky op­pia uut­ta. Joh­ta­jan tär­keim­piä teh­tä­viä on joh­taa uu­den op­pi­mis­ta.

Asik­ka­lan kirk­ko­her­ra va­lit­tiin vä­lit­tö­mäl­lä vaa­lil­la, jos­sa ää­ni­oi­keus oli 18 vuot­ta täyt­tä­neil­lä seu­ra­kun­nan jä­se­nil­lä.

Vir­kaa haki seit­se­män hen­ki­löä. Ny­kyi­nen kirk­ko­her­ra Pet­ri Ter­vo siir­tyy eläk­keel­le 1.8.2020 lu­kien.

Lue lisää aiheesta