JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vehkalahden kyläkaupan isäntä Hannu Järvinen teki huhtikuussa Tainionvirran seurakunnan uuden konseptin mukaisia ruoka-annoksia Hartolan seurakuntatalolla. Kuva: Kirsi Männistö

Vehkalahden kyläkaupan isäntä Hannu Järvinen teki huhtikuussa Tainionvirran seurakunnan uuden konseptin mukaisia ruoka-annoksia Hartolan seurakuntatalolla. Kuva: Kirsi Männistö

Kirsi Männistö

Euron lounas ja kivitalon kokoista teologiaa – tässä ovat uudistuneen Kirkon­seudun luetuimmat verkkojutut

18.12.2020
Markus Luukkonen

Kir­kon­seu­dun uu­sil­ta verk­ko­si­vuil­ta on lu­et­tu vuo­den mit­taan eni­ten pit­kiä hen­ki­lö­haas­tat­te­lui­ta. Niis­tä suo­si­tuin on ol­lut kas­va­tus­työn sih­tee­ri Mau­no Ni­va­lan lo­ka­kuus­sa jul­kais­tu sy­vä­haas­tat­te­lu. Ni­va­la ker­taa ju­tus­sa mo­ni­kym­men­vuo­ti­sia vai­hei­taan kir­kon nuo­ri­so­työn­te­ki­jä­nä ja erää­nä He­rät­tä­jä-Yh­dis­tyk­sen voi­ma­hah­mo­na tu­lee sa­mal­la ra­ken­ta­neek­si ki­vi­ta­lon ko­kois­ta te­o­lo­gi­aa.

Vuo­den toi­sek­si lu­e­tuim­mak­si ju­tuk­si on nou­se­mas­sa huh­ti­kuus­sa jul­kais­tu "Eu­rol­la pää­ruo­ka ja sa­laat­ti – Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta loi uu­den pal­ve­lu­kon­sep­tin", joka ker­too Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­tien poik­keu­so­lois­sa aloit­ta­mas­ta ruo­ka-avus­ta. Ju­tun kär­ke­nä on har­to­la­lai­nen ky­lä­kaup­pi­as, jol­ta seu­ra­kun­ta os­taa val­miik­si pa­kat­tu­ja ruo­ka-an­nok­sia.

Hen­ki­lö­haas­tat­te­luis­ta seu­raa­vak­si lu­e­tuim­pia ovat mu­siik­kie­van­ke­lis­ta Ji­pun ali­as Meri-Tuu­li Elo­rin­teen sekä tan­go­ku­nin­ga­tar Hei­di Pa­ka­ri­sen haas­tat­te­lut. Jip­pu ker­taa vä­rik­kääs­sä haas­tat­te­lus­saan muun mu­as­sa, kuin­ka hän vaih­toi pop­lau­la­jan uran­sa seu­ra­kun­ta­työ­hön ja kuin­ka hän ajau­tui mu­kaan Olet mitä syöt -tv-sar­jaan. Lah­te­lai­sen Pa­ka­ri­sen haas­tat­te­lus­sa ih­me­tel­lään kul­ku­tau­din dra­maat­ti­sia vai­ku­tuk­sia keik­ka­töi­hin.

Lu­e­tuim­pien lis­tal­ta löy­tyy myös muun mu­as­sa his­to­ri­an sii­pien ha­vi­naa Nas­to­lan seu­ra­kun­nan hau­taus­maal­ta sekä Hol­lo­lan seu­ra­kun­taa kos­ke­via yh­teis­toi­min­ta- ja kiin­teis­tö­uu­ti­sia.

Täs­sä vie­lä lu­e­tuim­pien jut­tu­jen TOP 10 -lis­taus:

1) Poi­ka vart­tui kon­ka­rik­si, herä­tys­lii­ke lem­pe­äk­si –  Mau­no Ni­va­la: "Py­hyy­den ko­ke­mus ei ole hurs­kai­den etuo­i­keus"

2) Eu­rol­la pää­ruo­ka ja sa­laat­ti – Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta loi uu­den pal­ve­lu­kon­sep­tin

3) Täh­des­tä tuli pal­ve­li­ja – evan­ke­lis­ta Jip­pu me­nee sy­dän ojos­sa eten­kin sin­ne, min­ne ku­kaan muu ei mene

4) Kul­ku­tau­ti vei työt, mut­ta tan­go­tai­turi Hei­di Pa­ka­ri­sen hymy ei hyy­dy

5) Tie, joka piti kul­kea – Jo­han­na Hur­tig: "Ju­ma­lan var­je­lus ei ole si­dok­sis­sa au­kot­to­maan op­piin si­tou­tu­mi­seen"

6) Sveit­si­läis­tä juus­toa, Bul­ga­ri­an pää­mi­nis­teri ja Fin­ger­po­rin juu­ret – Lah­den van­hin hau­taus­maa Nas­to­las­sa on ta­ri­noi­den aar­re­ait­ta

7) Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut, kos­ka työ on tila­päi­ses­ti vä­hen­ty­nyt

8) Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ti­loi­hin esi­te­tään reip­pai­ta vä­hen­nyk­siä – vai­ku­tuk­set tun­tu­vat myös Kär­kö­läs­sä, Kuh­moi­sis­sa ja Pa­das­jo­el­la

9) Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan yt:t päät­tyi­vät so­pui­sas­ti, lä­hi­vuo­si­na ki­ris­te­tään vyö­tä kaik­ki­aan 250 000 eu­rol­la

10) Ko­ro­na sen kir­kas­ti: ha­lu­an elää elä­mää oi­ke­as­ti, en­kä vain juos­ta sitä läpi