JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirkkoherra Heikki Pelkonen sytyttää Launeen kirkossa kynttilän puusta veistetyn Madonna-patsaan valaistukseksi. Kuva: Janne Urpunen

Kirkkoherra Heikki Pelkonen sytyttää Launeen kirkossa kynttilän puusta veistetyn Madonna-patsaan valaistukseksi. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

70-vuotias Launeen kirkko tarvitsee remonttia, mutta ensin juhlitaan

Lah­den seu­ra­kun­tien toi­sek­si van­hin­ta kirk­koa on läpi sen his­to­ri­an muo­kat­tu seu­ra­kun­nan tar­pei­den mu­kaan.

30.11.2023
Janne Urpunen

Lau­neen kirk­ko on Nas­to­lan kir­kon jäl­keen Lah­den seu­ra­kun­tien toi­sek­si van­hin kirk­ko. Ra­ken­nuk­sen his­to­ri­aan ik­ku­noi­ta avaa eme­ri­tus­kirk­ko­her­ra Jaak­ko Ri­pat­ti tuo­reel­la kir­jal­laan Lau­neen ajoil­ta – kirk­ko ja seu­ra­kun­ta 70 vuot­ta. Lau­neen seu­ra­kun­nan kus­tan­ta­mas­sa te­ok­ses­sa käy­dään kir­kon vai­heet var­sin pe­rus­teel­li­ses­ti läpi.

Ark­ki­teh­ti Erik Lind­roo­sin suun­nit­te­le­man kir­kon ti­lat ovat elä­neet seu­ra­kun­nan tar­pei­den mu­kaan. Val­mis­tu­es­saan ra­ken­nus edus­ti ajal­le omi­nais­ta työ­kes­ku­sa­jat­te­lua ker­ho- ja as­kar­te­lu­huo­nei­neen, voi­mis­te­lu­sa­lei­neen ja asun­toi­neen. Kirk­ko­sa­li kävi kui­ten­kin no­pe­as­ti ah­taak­si. Vuo­den 1958 re­mon­tis­sa sa­lia laa­jen­net­tiin Tap­pa­ra­ka­dun suun­taan, sa­kas­ti­o­san yh­tey­teen ra­ken­net­tiin ko­koon­tu­mis­ti­la ja kirk­ko­pi­hal­le nou­si ita­li­a­lais­tyyp­pi­nen kel­lo­ta­pu­li

Vuon­na 1992 piis­pa Paa­vo Kor­te­kan­gas esit­ti piis­pan­tar­kas­tuk­ses­sa, et­tä kir­kon alt­ta­ri­o­sa muu­tet­tai­siin vas­taa­maan uut­ta ju­ma­lan­pal­ve­lu­sa­jat­te­lua. Seu­raa­va­na vuon­na jä­reä ja kiin­teä tii­li­saar­nas­tuo­li pu­ret­tiin. Ti­lal­le ra­ken­net­tiin kak­si lu­ku­pul­pet­tia. Alt­ta­ri­kai­teen kat­kai­sul­la sym­bo­loi­tiin yh­teyt­tä seu­ra­kun­nan ja li­tur­gin kes­ken, sekä toi­saal­ta mah­dol­lis­tet­tiin pa­pil­le avoin kul­ku käy­tä­väl­lä odot­ta­vien eh­tool­lis­vie­rai­den lä­hei­syy­teen. Sit­tem­min alt­ta­ri­kai­de on pa­lau­tet­tu yh­te­näi­sek­si.

Alttarikaide katkaisiin vuosituhannen vaihteessa, mutta taas se on yhtenäinen. Kuva: Janne Urpunen

Alttarikaide katkaisiin vuosituhannen vaihteessa, mutta taas se on yhtenäinen. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Kirk­koa re­mon­toi­tiin myös vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa. Kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa kirk­ko­ra­ken­nuk­sen al­le oli ha­vait­tu ke­rään­ty­neen vet­tä. Ra­ken­nuk­ses­sa oli va­ka­via home- ja kos­teus­vau­ri­oi­ta ja kel­lo­ta­pu­li oli kal­lis­tu­nut. Vaik­ka pe­rus­kor­jauk­sen ar­vel­tiin mak­sa­van enem­män kuin uu­dis­ra­ken­nus, ark­ki­teh­to­ni­ses­ti ar­vo­kas kirk­ko pää­tet­tiin kor­ja­ta. Suun­nit­te­lu­teh­tä­vän sai ark­ki­teh­ti Satu Päi­vä­rin­ne.

Laa­jas­sa re­mon­tis­sa uu­sit­tiin paa­lu­tuk­set ja ta­lo­tek­niik­ka. Ti­lo­ja muo­kat­tiin, asun­to­sii­pi otet­tiin päi­vä­ker­hon ja di­a­ko­ni­a­työn käyt­töön.

Us­kol­li­se­na kir­kon al­ku­pe­räi­sel­le ide­al­le Päi­vä­rin­ne ulot­ti aja­tuk­sen­sa kir­kon ym­pä­ris­töön osa­na per­he­puis­ton ja kau­pun­gin puu­tar­han mil­jöö­tä. Kirk­ko­pi­has­ta teh­tiin ”luos­ta­rin puu­tar­ha”, joka ero­tet­tiin ke­vy­el­lä ai­dal­la ym­pä­ris­tös­tään.

Kirk­ko­ti­lan teks­tii­lit ti­lat­tiin pro­fes­so­ri He­le­na Hy­vö­sel­tä. Urut toi­mit­ti sak­sa­lai­nen Pasc­he­nin ur­ku­ra­ken­ta­mo. Uu­dis­tet­tu kirk­ko vi­hit­tiin käyt­töön ke­sä­kuus­sa 2001.

Lau­neen kirk­ko­her­ran Heik­ki Pel­ko­sen mu­kaan taas al­kaa ol­la re­mon­tin ai­ka.

– Kirk­ko kai­paa jo kun­nos­tus­ta ja ti­lat päi­vi­tys­tä. Meil­lä on pal­jon toi­min­taa ar­ki­sin ja il­tai­sin. Nuor­ten tila meil­tä puut­tuu ko­ko­naan. Se meil­lä on ol­lut mer­kit­tä­vin puu­te, hän pe­rus­te­lee.

Kir­kon laa­jen­nuk­sen suun­nit­te­luun on esi­tet­ty mää­rä­ra­haa vuo­del­le 2024, mut­ta val­tuus­to ei ole vie­lä esi­tys­tä hy­väk­sy­nyt.

– Päi­vä­rin­ne on teh­ty hah­mo­tel­maa, et­tä pi­han puo­lel­le oli­si mah­dol­lis­ta laa­jen­taa. Se on yk­si vaih­to­eh­to. Pää­tök­siä ei ole teh­ty, mut­ta tar­koi­tus on, et­tä en­si vuo­den ai­ka­na suun­ni­tel­mat val­mis­tui­si­vat ja 2025 pääs­täi­siin re­mont­ti­töi­hin, Pel­ko­nen sa­noo.

Lau­neen kirk­ko ja seu­ra­kun­ta

70-vuo­tis­juh­lien oh­jel­ma 3.12.

Kel­lo 10 juh­la­mes­su: Heik­ki Pel­ko­nen, Mai­ja-Reet­ta Ka­ta­jis­to, Kati Sauk­ko­nen, Jo­han­na Suo­ma­la, Son­ja Tis­sa­ri ja tyt­tö­kuo­ro sekä Sin­fo­nia Lah­den muu­si­koi­ta joh­ta­ja­naan Lau­ra Lin­ko­la.

Kirk­ko­kah­vit

Kel­lo 12 päi­vä­juh­la: en­tis­ten työn­te­ki­jöi­den haas­tat­te­lu­ja, pu­heen­vuo­rot Jaak­ko Ri­pat­ti ja Satu Päi­vä­rin­ne. Mu­siik­kia Ser­gei And­reev, pää­tös­har­taus Timo Pok­ki.

Juh­la­näyt­te­ly 3.–13.12. kir­kon ala­ker­ras­sa. Esil­lä muun mu­as­sa eri ryh­mien kä­si­töi­tä ja va­lo­ku­via.

Lue lisää aiheesta