JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tämä päivä menee ohi, jos elää liikaa ”sitten kun” -ajatuksella

28.11.2020
Päivi Pöyhönen

Tänä syk­sy­nä olen ol­lut osal­li­se­na use­am­mas­sa kes­kus­te­lus­sa, jos­sa on pu­hut­tu odo­tuk­sis­ta ja haa­veil­tu tu­le­vas­ta. On kai­vat­tu läm­pöä ja ke­sää, uut­ta vuot­ta tai seu­raa­vaa lo­maa. Nii­tä kaik­kia on yh­dis­tä­nyt toi­ve sii­tä, et­tä ko­ro­na-ai­ka oli­si pian taak­se jää­nyt­tä elä­mää. Näi­tä kes­kus­te­lui­ta on myös lei­man­nut aja­tus ”sit­ten kun”. Asi­at ovat pa­rem­min tai sii­hen suun­taan ”sit­ten kun…”.

Ku­lu­nut vuo­si 2020 on ol­lut var­mas­ti it­se kul­le­kin mo­nel­la ta­val­la ko­et­te­le­vaa ja ku­lut­ta­vaa ai­kaa. Kat­seen siir­tä­mi­nen tu­le­vaan, koh­ti ko­ro­nan jäl­keis­tä ai­kaa ja haa­vei­lu vaik­ka sit­ten en­si ke­säs­tä, voi an­taa voi­mia ar­jen kes­kel­le. Sa­mal­la yri­tän it­se muis­taa, et­tä vaik­ka ny­ky­het­ki ei oli­si sel­lais­ta elä­mää, jota olen toi­vo­nut, ei pidä lii­kaa elää huo­mi­ses­sa. Elä­mä ta­pah­tuu nyt. Tämä päi­vä on tär­keä. Se me­nee ohi, jos vain odot­taa tu­le­vaa ja elää lii­kaa ”sit­ten kun” -aja­tuk­sel­la. Se on vä­lil­lä vai­ke­aa, kos­ka huo­maan ole­va­ni ih­mi­nen, jon­ka mie­lel­lä on tai­pu­mus­ta ka­ra­ta ny­ky­het­kes­tä kau­as tu­le­vaan.

Al­ka­va ad­vent­ti on odo­tuk­sen ja uu­den kirk­ko­vuo­den alun ai­kaa. Ad­ven­tin tar­koi­tuk­se­na on val­mis­taa mei­tä mer­kit­tä­vään ta­pah­tu­maan: Jee­suk­sen syn­ty­mä­juh­laan. Jou­lu on sil­ti mo­nel­le pal­jon muu­ta­kin kuin ilon ja odo­tuk­sen täyt­ty­mi­sen juh­la. Hätä, eri­lai­nen kär­si­mys ja ta­lou­del­li­set vas­toin­käy­mi­set ovat to­del­li­suut­ta mo­nel­le.

Mi­ten ar­jen kes­kel­lä it­se ku­kin meis­tä voi­si säi­lyt­tää toi­veik­kuu­den ja us­kon tu­le­vaan? Mikä voi­si ol­la sel­lai­nen kiin­to­pis­te, joka aut­tai­si läpi vai­kei­den­kin ai­ko­jen?

Eh­kä jou­lu voi muis­tut­taa sii­tä, mikä on ikuis­ta ja py­sy­vää. Jee­sus. Jee­sus voi an­taa meil­le rau­han sy­dä­meen kes­kel­lä suu­rin­ta­kin elä­män myl­ler­rys­tä. Us­ko on lu­paus sii­tä, et­tä me em­me jää yk­sin odot­ta­maan tu­le­vaa. Täs­tä mei­tä muis­tut­taa en­sim­mäi­nen ad­vent­ti­sun­nun­tai, jon­ka sa­no­ma­na on, et­tä Ju­ma­la ei ole kau­ka­na meis­tä. Hän on kans­sam­me sekä täs­sä het­kes­sä et­tä tu­le­vai­suu­des­sa. Ai­na.

Ku­ten vir­res­sä 600 sa­no­taan ”Hy­vyy­den voi­man us­kol­li­nen suo­ja pii­rit­tää mei­tä, kuin­ka käy­nee­kin. Il­las­ta aa­muun kans­sam­me on Luo­ja. Hä­nel­tä saam­me huo­mis­päi­vän­kin.”

Kir­joit­ta­ja on Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta