JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Artikkelia ladataan...

Eläk­keel­lä ole­vat Lah­den seu­dun kirk­ko­her­rat ovat ko­koon­tu­neet sau­no­maan, syö­mään ja pa­ran­ta­maan maa­il­maa jo yli 40 vuo­den ajan.

Jani Mahkonen

Pii­ri syn­tyi 1980-lu­vun al­ku­puo­lel­la kirk­ko­her­ro­jen työ­noh­jauk­ses­sa. Ny­ky­ään kirk­ko­her­rat ko­koon­tu­vat Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kol­la ker­ran kuu­kau­des­sa.

Jani Mahkonen

Ku­kin jä­sen alus­taa vuo­rol­laan. Täl­lä ker­taa kä­sit­te­lys­sä on Pent­ti Kei­sa­sen kir­ja Jee­suk­sen, Paa­va­lin ja Jo­han­nek­sen jäl­jis­sä.

Eläk­keel­lä ole­vat Lah­den seu­dun kirk­ko­her­rat ovat ko­koon­tu­neet sau­no­maan, syö­mään ja pa­ran­ta­maan maa­il­maa jo yli 40 vuo­den ajan.

Jani Mahkonen

Pii­ri syn­tyi 1980-lu­vun al­ku­puo­lel­la kirk­ko­her­ro­jen työ­noh­jauk­ses­sa. Ny­ky­ään kirk­ko­her­rat ko­koon­tu­vat Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kol­la ker­ran kuu­kau­des­sa.

Jani Mahkonen

Ku­kin jä­sen alus­taa vuo­rol­laan. Täl­lä ker­taa kä­sit­te­lys­sä on Pent­ti Kei­sa­sen kir­ja Jee­suk­sen, Paa­va­lin ja Jo­han­nek­sen jäl­jis­sä.

Löylymestari huolehtii sopivan napakoista löylyistä.

Löylymestari huolehtii sopivan napakoista löylyistä.

10915
min
Artikkelit

Yhteinen löylypäivä on entisten kirk­ko­her­rojen henkireikä – "Kun olemme näin vanhoja ja ilman piispan kahlintaa, voimme puhua, mitä mieleen juolahtaa"

Kir­kon­seu­dun toi­mit­ta­ja is­tui Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kon lau­teil­le ja pani mer­kil­le lu­te­ri­lai­sen kan­san­kir­kon pit­kän kaa­ren.

8.5.2024
Janne Urpunen

Tämä on niin kut­sut­tu story tell -ar­tik­ke­li. Par­haan lu­ku­ko­ke­muk­sen saat käyt­tä­mäl­lä kan­net­ta­vaa tai pöy­tä­tie­to­ko­net­ta.

Neu­vo tu­ris­til­le kuu­luu: älä ota kan­taa po­li­tiik­kaan tai us­kon­toon. Elä­ke­läis­kirk­ko­her­ro­jen sau­nas­sa neu­von voi unoh­taa, sil­lä lau­teil­la ei juu­ri käy tu­ris­te­ja.

– Us­kon­to ja po­li­tiik­ka ovat ylei­sim­mät ai­heet, jois­ta pu­hu­taan. Eni­ten pu­hu­taan po­li­tii­kas­ta, sa­noo Ori­mat­ti­lan en­ti­nen kirk­ko­her­ra Jor­ma Kaar­na.

Lah­den ja lä­hi­a­lu­ei­den en­ti­set kirk­ko­her­rat ko­koon­tu­vat Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kol­la ker­ran kuu­kau­des­sa. Täl­lä ker­taa lau­teil­la pui­daan USA:n Uk­rai­na-po­li­tiik­kaa ja maan kah­ti­a­ja­koa, Suo­men hal­li­tuk­sen toi­mia sekä Six­ten Kork­ma­nin te­os­ta Ta­lous ja hu­ma­nis­mi.

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan hen­gel­lis­tä elä­mää joh­ta­nut Pent­ti Kei­sa­nen on löy­ly­mes­ta­ri.

– Kork­man ym­mär­tää hy­vin­voin­ti­val­ti­on ja lu­te­ri­lai­suu­den yh­tey­den, hän sum­maa ja li­sää vet­tä kiu­kaal­le.

Ve­si­kiu­lu tyh­je­nee. Nas­to­lan Mat­ti Piis­pa­nen käy täyt­tä­mäs­sä kiu­lun ja aset­taa sen löy­ly­mes­ta­rin jal­koi­hin. Koh­ta löy­lyis­sä on enää Kei­sa­nen.

– Pena tu­lee ai­na sau­nas­ta vii­mei­se­nä, Kes­ki-Lah­den Kau­ko Erä­num­mi sa­noo pu­ku­huo­nees­sa. 

Pit­kät alus­hou­sut ovat muo­tia täs­sä seu­ra­kun­nas­sa.

Pena tu­lee ai­na sau­nas­ta vii­mei­se­nä.

Kau­ko Erä­num­mi

Po­ru­kan ai­noa al­ku­pe­räi­nen on Paa­vo Is­ka­la, en­ti­nen Lam­min kirk­ko­her­ra.

– Pii­ri syn­tyi Ren­gon kirk­ko­her­ran Sep­po Laak­sin ve­tä­mäs­sä vi­ras­sa ole­vien kirk­ko­her­ro­jen työ­noh­jauk­ses­sa. Oli vuo­si 1982 tai 1983. Aluk­si ko­koon­nuim­me jon­kun osal­lis­tu­jan ko­to­na isän­nän alus­ta­es­sa va­lit­se­mas­taan ai­hees­ta, hän ker­too.

– Työ­noh­jaus kes­ti vuo­den, jon­ka jäl­keen osal­lis­tu­jat ha­lu­si­vat jat­kaa ko­koon­tu­mi­sia. Kun osal­lis­tu­jat al­koi­vat elä­köi­tyä, syn­tyi tämä elä­ke­läis­kirk­ko­her­ro­jen pii­ri.

Vii­mei­se­nä pii­riin ovat liit­ty­neet vuon­na 2016 elä­köi­ty­neet Kei­sa­nen ja Piis­pa­nen.

 – Ma­tin kans­sa muo­dos­tam­me nuo­ri­so-osas­ton. Olem­me 70-vuo­ti­ai­ta. Kake on 85 ja Paa­vo 84, Kei­sa­nen sa­noo.

Lau­neen Jaak­ko Ri­pat­ti kuu­luu va­ki­o­ko­koon­pa­noon. Jout­jär­ven Sep­po Hä­mä­läi­nen käy löy­lyis­sä har­vem­min.

– Ai­ka moni on men­nyt ma­nan­ma­joil­le. Jo vi­ras­sa ol­les­sam­me tun­sim­me toi­sem­me. Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­ses­sa ko­koon­nuim­me pit­kään, mut­ta re­mont­ti toi mei­dät tän­ne, Erä­num­mi ker­too.

Sii­ka­nie­mi on pe­rus­kor­jauk­sen jäl­jil­tä avat­tu, mut­ta kirk­ko­her­ro­jen pa­luu ei ole kir­kos­sa kuu­lu­tet­tu. 

– Se on vie­lä mie­tin­näs­sä. Ai­na­kin tal­vel­la tän­ne on pa­rem­pi tul­la.

Löylymestari huolehtii sopivan napakoista löylyistä.

Löylymestari huolehtii sopivan napakoista löylyistä.

Sovituksenkirkon saunatiloissa on hyvä ruotia maailman menoa ja elämää yleensä. Uskonto ja politiikka ovat yleisimmät aiheet, joista kirkkoherrojen saunassa puhutaan.

Sovituksenkirkon saunatiloissa on hyvä ruotia maailman menoa ja elämää yleensä. Uskonto ja politiikka ovat yleisimmät aiheet, joista kirkkoherrojen saunassa puhutaan.

Ko­koon­tu­mi­seen kuu­luu sau­nan li­säk­si lou­nas, kes­kus­te­lu ja il­ta­päi­vä­kah­vi. Kes­kus­te­lun alus­taa ku­kin jä­sen vuo­rol­laan va­lit­se­mas­taan ai­hees­ta. Täl­lä ker­taa kä­sit­te­lys­sä on Kei­sa­sen kir­joit­ta­ma kir­ja Jee­suk­sen, Paa­va­lin ja Jo­han­nek­sen jäl­jis­sä. Kir­ja pe­rus­tuu Kei­sa­sen Sal­paus­se­län kir­kos­sa vuo­si­na 2021–23 pi­tä­miin lu­en­toi­hin, joil­la hän pyr­ki he­rät­tä­mään kiin­nos­tus­ta Raa­mat­tuun ja te­o­lo­gi­seen ajat­te­luun.

Ju­ma­luu­sop­pi kiin­nos­taa ja pu­hut­taa her­ro­ja edel­leen.

– Kun olim­me työ­e­lä­mäs­sä, em­me kes­kus­tel­leet te­o­lo­gi­as­ta näin pal­jon. Kun alus­ta­ja vuo­rol­laan päät­tää ai­heen, tu­lee eri­lai­sia ai­hei­ta ja syn­tyy mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja, Piis­pa­nen sa­noo.

Asi­an­tun­te­mus­ta riit­tää.

– Täl­lä on mo­nen­lais­ta eks­pert­tiä, on ek­se­ge­tii­kan, kirk­ko­his­to­ri­an, sys­te­maat­ti­sen te­o­lo­gi­an tun­ti­jaa.

Kaar­na sa­noo, et­tä yh­tä lail­la ruo­dit­ta­vik­si so­pi­vat maal­li­sem­mat ai­heet.

– Kes­kus­te­lem­me ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta, myös ruo­ka­kes­kus­te­lu­ja käy­dään.

Kei­sa­nen nyö­kyt­te­lee.

– Tee­ma pi­tää ku­ris­sa ja päi­vän mie­len­kiin­toi­se­na. Se mo­ti­voi it­se ku­ta­kin lu­ke­maan, pe­reh­ty­mään ja tuot­ta­maan vi­ri­ket­tä toi­sil­le. Olen saa­nut mon­ta ide­aa täs­tä po­ru­kas­ta.

Eri miel­tä saa ol­la, ja usein kuu­lem­ma ol­laan­kin.

– On to­tut­tu sel­lai­seen kes­kus­te­luun. Kaik­ki kes­kus­te­lut käy­dään ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä, vaik­ka eri­mie­li­syyt­tä oli­si­kin, sa­noo Erä­num­mi.

– Kes­kus­te­lut tar­jo­a­vat hy­vää ai­vo­voi­mis­te­lua. Kun käyn tääl­lä, py­syn kar­tal­la pait­si te­o­lo­gi­sis­ta vir­tauk­sis­ta myös mo­nen­lai­sis­ta päi­vän ai­heis­ta.

Ta­bu­ai­hei­ta ei kuu­lem­ma ole.

– Kun olem­me näin van­ho­ja ja il­man piis­pan kah­lin­taa, voim­me pu­hua, mitä mie­leen juo­lah­taa, Kei­sa­nen to­te­aa.

– Vi­ras­sa ei voi­nut pu­hua kaik­kea, mitä tääl­lä pu­hu­taan, Kaar­na sa­noo.

Jani Mahkonen

Seu­ra­kun­tien­sa elä­mää her­rat seu­raa­vat edel­leen tii­viis­ti. "Pi­däm­me yh­teyt­tä ja seu­ra­kun­nis­ta ol­laan yh­teyk­sis­sä mei­hin", Sal­paus­se­län en­ti­nen kirk­ko­her­ra Pent­ti Kei­sa­nen ker­too.

Jani Mahkonen

"Olen pyr­ki­nyt pi­tä­mään huo­len, et­ten enää sot­keu­du seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­koon", sa­noo Hä­meen­kos­kel­la, Hol­lo­las­sa ja Nas­to­las­sa kirk­ko­her­ra­na työs­ken­nel­lyt Mat­ti Piis­pa­nen.

Seu­ra­kun­tien­sa elä­mää her­rat seu­raa­vat edel­leen tii­viis­ti.

– Tar­kas­ti ja kriit­ti­ses­ti ana­ly­soi­den. Pi­däm­me yh­teyt­tä ja seu­ra­kun­nis­ta ol­laan yh­teyk­sis­sä mei­hin, Kei­sa­nen ker­too.

Piis­pa­sel­la seu­rat­ta­via seu­ra­kun­tia on use­am­pia.

– Olen toi­mi­nut kirk­ko­her­ra­na Hä­meen­kos­kel­la, Hol­lo­las­sa ja Nas­to­las­sa. Jäin eläk­keel­le Nas­to­las­ta sa­ma­na vuon­na, kun kun­ta liit­tyi Lah­teen. Sik­si­kin seu­ra­kun­ta­e­lä­mää on ol­lut mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta. Olen pyr­ki­nyt pi­tä­mään huo­len, et­ten enää sot­keu­du seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­koon.

En­ti­nen lää­nin­ro­vas­ti Piis­pa­nen on eläk­keel­lä ol­les­saan toi­mi­nut sel­vi­tys­mie­he­nä. Hän on sel­vi­tel­lyt Hol­lo­lan kirk­ko­her­ran Timo Hut­tu­sen kut­sus­ta Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nan ra­ken­ne­a­si­oi­ta.

Piis­pa­sen oli luon­te­va ot­taa teh­tä­vä vas­taan, kos­ka oli vir­kau­ran­sa vii­me töi­nä sel­vi­tel­lyt suur­ta seu­ra­kun­ta­lii­tos­ta, jos­sa Pa­das­jo­ki ja Kuh­moi­nen liit­tyi­vät Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan ja yh­dis­tyi­vät yh­dek­si kap­pe­li­seu­ra­kun­nak­si.

Jani Mahkonen

Täl­lä ker­taa lau­teil­la pui­tiin USA:n Uk­rai­na-po­li­tiik­kaa ja maan kah­ti­a­ja­koa, Suo­men hal­li­tuk­sen toi­mia sekä Six­ten Kork­ma­nin te­os­ta Ta­lous ja hu­ma­nis­mi. "Us­kon­to ja po­li­tiik­ka ovat ylei­sim­mät ai­heet. Eni­ten pu­hu­taan po­li­tii­kas­ta", sa­noo Ori­mat­ti­lan en­ti­nen kirk­ko­her­ra Jor­ma Kaar­na.

Jani Mahkonen

"Ris­tin­kir­kon ra­ken­ta­mi­nen vuon­na 1978 mul­lis­ti täy­sin seu­ra­kun­nan toi­min­nan. Al­ku­ai­koi­na kir­kos­sa oli niin pal­jon ti­lai­suuk­sia, et­tä me pa­pit ja kant­to­rit mel­kein asuim­me kir­kos­sa", muis­te­lee Kes­ki-Lah­den en­ti­nen kirk­ko­her­ra Kau­ko Erä­num­mi.

Jani Mahkonen

Paa­vo Is­ka­la toi­mi Lam­min kirk­ko­her­ra­na 1974–2002. "Suu­rin muu­tos mei­dän ai­ka­na oli nais­pap­peus. Kun olin jää­mäs­sä eläk­keel­le, ih­mi­set soit­ti­vat mi­nul­le, voi­vat­ko ää­nes­tää nais­ta kirk­ko­her­rak­si. Sa­noin, et­tä ihan hy­vin. Ja hy­vin­hän Heli Ul­vi­nen on vir­kaan­sa hoi­ta­nut."

Nä­ke­mys­tä sau­na­seu­ras­sa on vuo­si­kym­men­ten ajal­ta. Erä­num­mi aloit­ti Kes­ki-Lah­des­sa 1968.

– Olen näh­nyt ai­ti­o­pai­kal­ta seu­ra­kun­nas­sa­ni kah­den kir­kon ra­ken­ta­mi­sen. Ris­tin­kirk­koa ra­ken­net­ta­es­sa olin kap­pa­lai­nen, Muk­ku­lan kirk­koa ra­ken­net­ta­es­sa kirk­ko­her­ra, hän sa­noo.

–  Ris­tin­kir­kon ra­ken­ta­mi­nen vuon­na 1978 mul­lis­ti täy­sin seu­ra­kun­nan toi­min­nan. Al­ku­ai­koi­na kir­kos­sa oli niin pal­jon ti­lai­suuk­sia, et­tä me pa­pit ja kant­to­rit mel­kein asuim­me kir­kos­sa.

En­sim­mäi­sen täy­den vuo­den ai­ka­na eri­lai­siin ti­lai­suuk­siin osal­lis­tui Erä­num­men mu­kaan pe­rä­ti 200 000 ih­mis­tä.

Is­ka­la toi­mi Lam­min kirk­ko­her­ra­na 1974–2002. 

– Pal­jon on ta­pah­tu­nut. Suu­rin muu­tos mei­dän ai­ka­na oli nais­pap­peus. Kun olin jää­mäs­sä eläk­keel­le, ih­mi­set soit­ti­vat mi­nul­le, voi­vat­ko ää­nes­tää nais­ta kirk­ko­her­rak­si. Sa­noin, et­tä ihan hy­vin. Ja hy­vin­hän Heli Ul­vi­nen on vir­kaan­sa hoi­ta­nut, Is­ka­la ker­too.

En­sim­mäi­set nais­pa­pit vi­hit­tiin ke­vääl­lä 1988.

– Se meni yl­lät­tä­vän ki­vut­to­mas­ti, ja tun­tui luon­te­val­ta, vaik­ka on­han se vai­kea paik­ka joil­le­kin vie­lä­kin, Piis­pa­nen huo­maut­taa.

Erä­num­mi on sa­moil­la lin­joil­la.

– Ei nais­pap­peus ol­lut Lah­des­sa mi­kään on­gel­ma. Ne, jot­ka sitä vie­ras­ti­vat, vie­ras­ta­vat edel­leen.

Kaar­nan mu­kaan ky­sy­mys ei ja­ka­nut seu­ra­kun­tia yh­tä jyr­käs­ti kuin täs­sä ajas­sa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­nen vih­ki­mi­nen.

Kei­sa­nen sa­noo sen ol­leen enem­män pa­pis­ton si­säi­nen asia.

– Edel­tä­jä­ni ker­toi, et­tä hä­nel­le seu­ra­kun­nan leh­to­rit (pap­pis­vi­ras­ta eril­li­nen al­ku­jaan nais­puo­li­sen te­o­lo­gin vir­ka) toi­vat kak­tuk­sen, kos­ka hän ää­nes­ti kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa nais­pap­peut­ta vas­taan.

"Ei nous­sut suu­ria kiis­to­ja. Ih­mi­siä ei ero­tel­tu toi­sis­taan niin kuin tä­nään. Seu­ra­kun­nat oli­vat yh­te­näi­sem­piä. Kan­sa ja kirk­ko oli­vat yh­tä."

Pent­ti Kei­sa­nen

Se­kin on muut­tu­nut, et­tä ta­ka­vuo­si­na pa­peil­la oli enem­män ja suu­rem­pia toi­mi­tuk­sia. 

– Lap­sia syn­tyy vä­hem­män, kas­tei­ta on vä­hem­män. Meil­lä oli seu­ra­kun­nas­sa yh­dek­sän las­te­noh­jaa­jaa, nyt on 1–2. Kar­ja­lai­se­vak­ko­jen häis­sä ei ol­lut kos­kaan sa­taa vie­ras­ta vä­hem­pää. Ny­ky­ään tu­le­vat vain lä­him­mät. Hau­taan siu­naus toi­mi­te­taan “lä­heis­ten läs­nä ol­les­sa”. Saim­me elää ajas­sa, jos­sa seu­ra­kun­ta­lai­sia ta­vat­tiin toi­mi­tus­ten myö­tä laa­jas­ti, Piis­pa­nen sa­noo.

Erä­num­mi muis­te­lee, et­tä vih­ki­mi­siä saat­toi ol­la vii­si, jopa kuu­si pe­rä­jäl­keen.

Ju­han­nus­häi­tä­kin vie­tet­tiin, Is­ka­la muis­tut­taa. 

– Kai­kis­sa kir­kois­sa oli ju­han­nu­saat­to­na häät. Enää ei ju­han­nuk­se­na ole häi­tä, kun ih­mi­set ovat mö­keil­lä.

Joko ai­ka kul­taa muis­tot tai sit­ten seu­ra­kun­ta­e­lä­mä oli so­pu­soin­tui­sem­paa kuin ny­ky­ään. 

– Kan­san­kirk­ko oli voi­mis­saan. Ei ol­lut suu­ria jän­nit­tei­tä. Ei nous­sut suu­ria kiis­to­ja. Ih­mi­siä ei ero­tel­tu toi­sis­taan niin kuin tä­nään. Seu­ra­kun­nat oli­vat yh­te­näi­sem­piä. Kan­sa ja kirk­ko oli­vat yh­tä, nä­kee Kei­sa­nen.

Piis­pa­sen mu­kaan ih­mi­set kun­ni­oit­ti­vat enem­män toi­si­aan.

– Kes­kus­te­lu oli kes­kus­te­li­joi­ta kun­ni­oit­ta­vaa sil­loin­kin, kun asi­ois­ta ol­tiin eri miel­tä. Sel­lai­nen hie­no­tun­tei­suus tun­tuu ou­dol­ta, kun tä­män päi­vän re­pi­vää kes­kus­te­lua seu­raa.

En­ti­sil­le kirk­ko­her­roil­le yh­tei­nen sau­na ker­ran kuu­kau­des­sa on ki­veen ha­kat­tu ri­tu­aa­li.

– Kun joku jos­kus yrit­ti ve­nyt­tää ko­koon­tu­mis­ten vä­liä, ei hy­väk­syt­ty, Kaar­na sa­noo.

Her­rat sa­no­vat, et­tä ko­koon­tu­mi­nen an­taa pal­jon. Se mah­dol­lis­taa myös sy­vim­pien tun­to­jen pur­ka­mi­sen.

– Meil­lä on ym­mär­rys sii­tä, mitä on sie­lun­hoi­dol­li­nen puhe. Hen­ki­lö­koh­tai­sia asi­oi­ta ei var­mas­ti ker­ro­ta eteen­päin. Ei ole pel­koa, et­tei tääl­lä voi­si ker­toa asi­oi­ta luot­ta­muk­sel­li­ses­ti, Piis­pa­nen to­te­aa.

– Vi­lun­ki ei muu­ten­kaan me­ni­si läpi. Tun­nem­me niin toi­sem­me hy­vin. Meil­lä on fik­su po­ruk­ka, jos­sa jo­kai­nen voi ol­la sel­lai­nen kuin on, Kei­sa­nen sa­noo.

Elä­ke­läis­kirk­ko­her­ro­jen pii­riin ei uu­sia jä­se­niä ole ai­na­kaan to­viin tu­los­sa.

– Ko­vin ovat kirk­ko­her­rat nuo­ria Lah­des­sa, Piis­pa­nen tie­tää.

Po­ruk­ka har­ve­nee, mut­ta se on elä­män laki.

– ­­Vii­me ke­vää­nä meni Lau­neen en­ti­nen kirk­ko­her­ra Veik­ko Kor­ho­nen. Hau­ta­jai­sis­sa on ryh­mä­nä las­ket­tu ku­kat edes­men­nei­den ar­kuil­le, Erä­num­mi ker­too.

Jani Mahkonen

Po­ruk­ka har­ve­nee, mut­ta se on elä­män laki. "­­Vii­me ke­vää­nä meni Lau­neen en­ti­nen kirk­ko­her­ra Veik­ko Kor­ho­nen. Hau­ta­jai­sis­sa on ryh­mä­nä las­ket­tu ku­kat edes­men­nei­den ar­kuil­le", Kau­ko Erä­num­mi ker­too.

Teks­ti: Jan­ne Ur­pu­nen, ku­vat: Jani Mah­ko­nen, Mar­kus Luuk­ko­nen

Tämä on niin kut­sut­tu story tell -ar­tik­ke­li. Par­haan lu­ku­ko­ke­muk­sen saat käyt­tä­mäl­lä kan­net­ta­vaa tai pöy­tä­tie­to­ko­net­ta.

Neu­vo tu­ris­til­le kuu­luu: älä ota kan­taa po­li­tiik­kaan tai us­kon­toon. Elä­ke­läis­kirk­ko­her­ro­jen sau­nas­sa neu­von voi unoh­taa, sil­lä lau­teil­la ei juu­ri käy tu­ris­te­ja.

– Us­kon­to ja po­li­tiik­ka ovat ylei­sim­mät ai­heet, jois­ta pu­hu­taan. Eni­ten pu­hu­taan po­li­tii­kas­ta, sa­noo Ori­mat­ti­lan en­ti­nen kirk­ko­her­ra Jor­ma Kaar­na.

Lah­den ja lä­hi­a­lu­ei­den en­ti­set kirk­ko­her­rat ko­koon­tu­vat Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kol­la ker­ran kuu­kau­des­sa. Täl­lä ker­taa lau­teil­la pui­daan USA:n Uk­rai­na-po­li­tiik­kaa ja maan kah­ti­a­ja­koa, Suo­men hal­li­tuk­sen toi­mia sekä Six­ten Kork­ma­nin te­os­ta Ta­lous ja hu­ma­nis­mi.

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan hen­gel­lis­tä elä­mää joh­ta­nut Pent­ti Kei­sa­nen on löy­ly­mes­ta­ri.

– Kork­man ym­mär­tää hy­vin­voin­ti­val­ti­on ja lu­te­ri­lai­suu­den yh­tey­den, hän sum­maa ja li­sää vet­tä kiu­kaal­le.

Ve­si­kiu­lu tyh­je­nee. Nas­to­lan Mat­ti Piis­pa­nen käy täyt­tä­mäs­sä kiu­lun ja aset­taa sen löy­ly­mes­ta­rin jal­koi­hin. Koh­ta löy­lyis­sä on enää Kei­sa­nen.

– Pena tu­lee ai­na sau­nas­ta vii­mei­se­nä, Kes­ki-Lah­den Kau­ko Erä­num­mi sa­noo pu­ku­huo­nees­sa. 

Pit­kät alus­hou­sut ovat muo­tia täs­sä seu­ra­kun­nas­sa.

Pena tu­lee ai­na sau­nas­ta vii­mei­se­nä.

Kau­ko Erä­num­mi

Po­ru­kan ai­noa al­ku­pe­räi­nen on Paa­vo Is­ka­la, en­ti­nen Lam­min kirk­ko­her­ra.

– Pii­ri syn­tyi Ren­gon kirk­ko­her­ran Sep­po Laak­sin ve­tä­mäs­sä vi­ras­sa ole­vien kirk­ko­her­ro­jen työ­noh­jauk­ses­sa. Oli vuo­si 1982 tai 1983. Aluk­si ko­koon­nuim­me jon­kun osal­lis­tu­jan ko­to­na isän­nän alus­ta­es­sa va­lit­se­mas­taan ai­hees­ta, hän ker­too.

– Työ­noh­jaus kes­ti vuo­den, jon­ka jäl­keen osal­lis­tu­jat ha­lu­si­vat jat­kaa ko­koon­tu­mi­sia. Kun osal­lis­tu­jat al­koi­vat elä­köi­tyä, syn­tyi tämä elä­ke­läis­kirk­ko­her­ro­jen pii­ri.

Vii­mei­se­nä pii­riin ovat liit­ty­neet vuon­na 2016 elä­köi­ty­neet Kei­sa­nen ja Piis­pa­nen.

 – Ma­tin kans­sa muo­dos­tam­me nuo­ri­so-osas­ton. Olem­me 70-vuo­ti­ai­ta. Kake on 85 ja Paa­vo 84, Kei­sa­nen sa­noo.

Lau­neen Jaak­ko Ri­pat­ti kuu­luu va­ki­o­ko­koon­pa­noon. Jout­jär­ven Sep­po Hä­mä­läi­nen käy löy­lyis­sä har­vem­min.

– Ai­ka moni on men­nyt ma­nan­ma­joil­le. Jo vi­ras­sa ol­les­sam­me tun­sim­me toi­sem­me. Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­ses­sa ko­koon­nuim­me pit­kään, mut­ta re­mont­ti toi mei­dät tän­ne, Erä­num­mi ker­too.

Sii­ka­nie­mi on pe­rus­kor­jauk­sen jäl­jil­tä avat­tu, mut­ta kirk­ko­her­ro­jen pa­luu ei ole kir­kos­sa kuu­lu­tet­tu. 

– Se on vie­lä mie­tin­näs­sä. Ai­na­kin tal­vel­la tän­ne on pa­rem­pi tul­la.

Löylymestari huolehtii sopivan napakoista löylyistä.

Löylymestari huolehtii sopivan napakoista löylyistä.

Sovituksenkirkon saunatiloissa on hyvä ruotia maailman menoa ja elämää yleensä. Uskonto ja politiikka ovat yleisimmät aiheet, joista kirkkoherrojen saunassa puhutaan.

Sovituksenkirkon saunatiloissa on hyvä ruotia maailman menoa ja elämää yleensä. Uskonto ja politiikka ovat yleisimmät aiheet, joista kirkkoherrojen saunassa puhutaan.

Ko­koon­tu­mi­seen kuu­luu sau­nan li­säk­si lou­nas, kes­kus­te­lu ja il­ta­päi­vä­kah­vi. Kes­kus­te­lun alus­taa ku­kin jä­sen vuo­rol­laan va­lit­se­mas­taan ai­hees­ta. Täl­lä ker­taa kä­sit­te­lys­sä on Kei­sa­sen kir­joit­ta­ma kir­ja Jee­suk­sen, Paa­va­lin ja Jo­han­nek­sen jäl­jis­sä. Kir­ja pe­rus­tuu Kei­sa­sen Sal­paus­se­län kir­kos­sa vuo­si­na 2021–23 pi­tä­miin lu­en­toi­hin, joil­la hän pyr­ki he­rät­tä­mään kiin­nos­tus­ta Raa­mat­tuun ja te­o­lo­gi­seen ajat­te­luun.

Ju­ma­luu­sop­pi kiin­nos­taa ja pu­hut­taa her­ro­ja edel­leen.

– Kun olim­me työ­e­lä­mäs­sä, em­me kes­kus­tel­leet te­o­lo­gi­as­ta näin pal­jon. Kun alus­ta­ja vuo­rol­laan päät­tää ai­heen, tu­lee eri­lai­sia ai­hei­ta ja syn­tyy mie­len­kiin­toi­sia kes­kus­te­lu­ja, Piis­pa­nen sa­noo.

Asi­an­tun­te­mus­ta riit­tää.

– Täl­lä on mo­nen­lais­ta eks­pert­tiä, on ek­se­ge­tii­kan, kirk­ko­his­to­ri­an, sys­te­maat­ti­sen te­o­lo­gi­an tun­ti­jaa.

Kaar­na sa­noo, et­tä yh­tä lail­la ruo­dit­ta­vik­si so­pi­vat maal­li­sem­mat ai­heet.

– Kes­kus­te­lem­me ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta, myös ruo­ka­kes­kus­te­lu­ja käy­dään.

Kei­sa­nen nyö­kyt­te­lee.

– Tee­ma pi­tää ku­ris­sa ja päi­vän mie­len­kiin­toi­se­na. Se mo­ti­voi it­se ku­ta­kin lu­ke­maan, pe­reh­ty­mään ja tuot­ta­maan vi­ri­ket­tä toi­sil­le. Olen saa­nut mon­ta ide­aa täs­tä po­ru­kas­ta.

Eri miel­tä saa ol­la, ja usein kuu­lem­ma ol­laan­kin.

– On to­tut­tu sel­lai­seen kes­kus­te­luun. Kaik­ki kes­kus­te­lut käy­dään ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä, vaik­ka eri­mie­li­syyt­tä oli­si­kin, sa­noo Erä­num­mi.

– Kes­kus­te­lut tar­jo­a­vat hy­vää ai­vo­voi­mis­te­lua. Kun käyn tääl­lä, py­syn kar­tal­la pait­si te­o­lo­gi­sis­ta vir­tauk­sis­ta myös mo­nen­lai­sis­ta päi­vän ai­heis­ta.

Ta­bu­ai­hei­ta ei kuu­lem­ma ole.

– Kun olem­me näin van­ho­ja ja il­man piis­pan kah­lin­taa, voim­me pu­hua, mitä mie­leen juo­lah­taa, Kei­sa­nen to­te­aa.

– Vi­ras­sa ei voi­nut pu­hua kaik­kea, mitä tääl­lä pu­hu­taan, Kaar­na sa­noo.

Jani Mahkonen

Seu­ra­kun­tien­sa elä­mää her­rat seu­raa­vat edel­leen tii­viis­ti. "Pi­däm­me yh­teyt­tä ja seu­ra­kun­nis­ta ol­laan yh­teyk­sis­sä mei­hin", Sal­paus­se­län en­ti­nen kirk­ko­her­ra Pent­ti Kei­sa­nen ker­too.

Jani Mahkonen

"Olen pyr­ki­nyt pi­tä­mään huo­len, et­ten enää sot­keu­du seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­koon", sa­noo Hä­meen­kos­kel­la, Hol­lo­las­sa ja Nas­to­las­sa kirk­ko­her­ra­na työs­ken­nel­lyt Mat­ti Piis­pa­nen.

Seu­ra­kun­tien­sa elä­mää her­rat seu­raa­vat edel­leen tii­viis­ti.

– Tar­kas­ti ja kriit­ti­ses­ti ana­ly­soi­den. Pi­däm­me yh­teyt­tä ja seu­ra­kun­nis­ta ol­laan yh­teyk­sis­sä mei­hin, Kei­sa­nen ker­too.

Piis­pa­sel­la seu­rat­ta­via seu­ra­kun­tia on use­am­pia.

– Olen toi­mi­nut kirk­ko­her­ra­na Hä­meen­kos­kel­la, Hol­lo­las­sa ja Nas­to­las­sa. Jäin eläk­keel­le Nas­to­las­ta sa­ma­na vuon­na, kun kun­ta liit­tyi Lah­teen. Sik­si­kin seu­ra­kun­ta­e­lä­mää on ol­lut mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta. Olen pyr­ki­nyt pi­tä­mään huo­len, et­ten enää sot­keu­du seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­koon.

En­ti­nen lää­nin­ro­vas­ti Piis­pa­nen on eläk­keel­lä ol­les­saan toi­mi­nut sel­vi­tys­mie­he­nä. Hän on sel­vi­tel­lyt Hol­lo­lan kirk­ko­her­ran Timo Hut­tu­sen kut­sus­ta Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nan ra­ken­ne­a­si­oi­ta.

Piis­pa­sen oli luon­te­va ot­taa teh­tä­vä vas­taan, kos­ka oli vir­kau­ran­sa vii­me töi­nä sel­vi­tel­lyt suur­ta seu­ra­kun­ta­lii­tos­ta, jos­sa Pa­das­jo­ki ja Kuh­moi­nen liit­tyi­vät Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan ja yh­dis­tyi­vät yh­dek­si kap­pe­li­seu­ra­kun­nak­si.

Jani Mahkonen

Täl­lä ker­taa lau­teil­la pui­tiin USA:n Uk­rai­na-po­li­tiik­kaa ja maan kah­ti­a­ja­koa, Suo­men hal­li­tuk­sen toi­mia sekä Six­ten Kork­ma­nin te­os­ta Ta­lous ja hu­ma­nis­mi. "Us­kon­to ja po­li­tiik­ka ovat ylei­sim­mät ai­heet. Eni­ten pu­hu­taan po­li­tii­kas­ta", sa­noo Ori­mat­ti­lan en­ti­nen kirk­ko­her­ra Jor­ma Kaar­na.

Jani Mahkonen

"Ris­tin­kir­kon ra­ken­ta­mi­nen vuon­na 1978 mul­lis­ti täy­sin seu­ra­kun­nan toi­min­nan. Al­ku­ai­koi­na kir­kos­sa oli niin pal­jon ti­lai­suuk­sia, et­tä me pa­pit ja kant­to­rit mel­kein asuim­me kir­kos­sa", muis­te­lee Kes­ki-Lah­den en­ti­nen kirk­ko­her­ra Kau­ko Erä­num­mi.

Jani Mahkonen

Paa­vo Is­ka­la toi­mi Lam­min kirk­ko­her­ra­na 1974–2002. "Suu­rin muu­tos mei­dän ai­ka­na oli nais­pap­peus. Kun olin jää­mäs­sä eläk­keel­le, ih­mi­set soit­ti­vat mi­nul­le, voi­vat­ko ää­nes­tää nais­ta kirk­ko­her­rak­si. Sa­noin, et­tä ihan hy­vin. Ja hy­vin­hän Heli Ul­vi­nen on vir­kaan­sa hoi­ta­nut."

Nä­ke­mys­tä sau­na­seu­ras­sa on vuo­si­kym­men­ten ajal­ta. Erä­num­mi aloit­ti Kes­ki-Lah­des­sa 1968.

– Olen näh­nyt ai­ti­o­pai­kal­ta seu­ra­kun­nas­sa­ni kah­den kir­kon ra­ken­ta­mi­sen. Ris­tin­kirk­koa ra­ken­net­ta­es­sa olin kap­pa­lai­nen, Muk­ku­lan kirk­koa ra­ken­net­ta­es­sa kirk­ko­her­ra, hän sa­noo.

–  Ris­tin­kir­kon ra­ken­ta­mi­nen vuon­na 1978 mul­lis­ti täy­sin seu­ra­kun­nan toi­min­nan. Al­ku­ai­koi­na kir­kos­sa oli niin pal­jon ti­lai­suuk­sia, et­tä me pa­pit ja kant­to­rit mel­kein asuim­me kir­kos­sa.

En­sim­mäi­sen täy­den vuo­den ai­ka­na eri­lai­siin ti­lai­suuk­siin osal­lis­tui Erä­num­men mu­kaan pe­rä­ti 200 000 ih­mis­tä.

Is­ka­la toi­mi Lam­min kirk­ko­her­ra­na 1974–2002. 

– Pal­jon on ta­pah­tu­nut. Suu­rin muu­tos mei­dän ai­ka­na oli nais­pap­peus. Kun olin jää­mäs­sä eläk­keel­le, ih­mi­set soit­ti­vat mi­nul­le, voi­vat­ko ää­nes­tää nais­ta kirk­ko­her­rak­si. Sa­noin, et­tä ihan hy­vin. Ja hy­vin­hän Heli Ul­vi­nen on vir­kaan­sa hoi­ta­nut, Is­ka­la ker­too.

En­sim­mäi­set nais­pa­pit vi­hit­tiin ke­vääl­lä 1988.

– Se meni yl­lät­tä­vän ki­vut­to­mas­ti, ja tun­tui luon­te­val­ta, vaik­ka on­han se vai­kea paik­ka joil­le­kin vie­lä­kin, Piis­pa­nen huo­maut­taa.

Erä­num­mi on sa­moil­la lin­joil­la.

– Ei nais­pap­peus ol­lut Lah­des­sa mi­kään on­gel­ma. Ne, jot­ka sitä vie­ras­ti­vat, vie­ras­ta­vat edel­leen.

Kaar­nan mu­kaan ky­sy­mys ei ja­ka­nut seu­ra­kun­tia yh­tä jyr­käs­ti kuin täs­sä ajas­sa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­nen vih­ki­mi­nen.

Kei­sa­nen sa­noo sen ol­leen enem­män pa­pis­ton si­säi­nen asia.

– Edel­tä­jä­ni ker­toi, et­tä hä­nel­le seu­ra­kun­nan leh­to­rit (pap­pis­vi­ras­ta eril­li­nen al­ku­jaan nais­puo­li­sen te­o­lo­gin vir­ka) toi­vat kak­tuk­sen, kos­ka hän ää­nes­ti kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa nais­pap­peut­ta vas­taan.

"Ei nous­sut suu­ria kiis­to­ja. Ih­mi­siä ei ero­tel­tu toi­sis­taan niin kuin tä­nään. Seu­ra­kun­nat oli­vat yh­te­näi­sem­piä. Kan­sa ja kirk­ko oli­vat yh­tä."

Pent­ti Kei­sa­nen

Se­kin on muut­tu­nut, et­tä ta­ka­vuo­si­na pa­peil­la oli enem­män ja suu­rem­pia toi­mi­tuk­sia. 

– Lap­sia syn­tyy vä­hem­män, kas­tei­ta on vä­hem­män. Meil­lä oli seu­ra­kun­nas­sa yh­dek­sän las­te­noh­jaa­jaa, nyt on 1–2. Kar­ja­lai­se­vak­ko­jen häis­sä ei ol­lut kos­kaan sa­taa vie­ras­ta vä­hem­pää. Ny­ky­ään tu­le­vat vain lä­him­mät. Hau­taan siu­naus toi­mi­te­taan “lä­heis­ten läs­nä ol­les­sa”. Saim­me elää ajas­sa, jos­sa seu­ra­kun­ta­lai­sia ta­vat­tiin toi­mi­tus­ten myö­tä laa­jas­ti, Piis­pa­nen sa­noo.

Erä­num­mi muis­te­lee, et­tä vih­ki­mi­siä saat­toi ol­la vii­si, jopa kuu­si pe­rä­jäl­keen.

Ju­han­nus­häi­tä­kin vie­tet­tiin, Is­ka­la muis­tut­taa. 

– Kai­kis­sa kir­kois­sa oli ju­han­nu­saat­to­na häät. Enää ei ju­han­nuk­se­na ole häi­tä, kun ih­mi­set ovat mö­keil­lä.

Joko ai­ka kul­taa muis­tot tai sit­ten seu­ra­kun­ta­e­lä­mä oli so­pu­soin­tui­sem­paa kuin ny­ky­ään. 

– Kan­san­kirk­ko oli voi­mis­saan. Ei ol­lut suu­ria jän­nit­tei­tä. Ei nous­sut suu­ria kiis­to­ja. Ih­mi­siä ei ero­tel­tu toi­sis­taan niin kuin tä­nään. Seu­ra­kun­nat oli­vat yh­te­näi­sem­piä. Kan­sa ja kirk­ko oli­vat yh­tä, nä­kee Kei­sa­nen.

Piis­pa­sen mu­kaan ih­mi­set kun­ni­oit­ti­vat enem­män toi­si­aan.

– Kes­kus­te­lu oli kes­kus­te­li­joi­ta kun­ni­oit­ta­vaa sil­loin­kin, kun asi­ois­ta ol­tiin eri miel­tä. Sel­lai­nen hie­no­tun­tei­suus tun­tuu ou­dol­ta, kun tä­män päi­vän re­pi­vää kes­kus­te­lua seu­raa.

En­ti­sil­le kirk­ko­her­roil­le yh­tei­nen sau­na ker­ran kuu­kau­des­sa on ki­veen ha­kat­tu ri­tu­aa­li.

– Kun joku jos­kus yrit­ti ve­nyt­tää ko­koon­tu­mis­ten vä­liä, ei hy­väk­syt­ty, Kaar­na sa­noo.

Her­rat sa­no­vat, et­tä ko­koon­tu­mi­nen an­taa pal­jon. Se mah­dol­lis­taa myös sy­vim­pien tun­to­jen pur­ka­mi­sen.

– Meil­lä on ym­mär­rys sii­tä, mitä on sie­lun­hoi­dol­li­nen puhe. Hen­ki­lö­koh­tai­sia asi­oi­ta ei var­mas­ti ker­ro­ta eteen­päin. Ei ole pel­koa, et­tei tääl­lä voi­si ker­toa asi­oi­ta luot­ta­muk­sel­li­ses­ti, Piis­pa­nen to­te­aa.

– Vi­lun­ki ei muu­ten­kaan me­ni­si läpi. Tun­nem­me niin toi­sem­me hy­vin. Meil­lä on fik­su po­ruk­ka, jos­sa jo­kai­nen voi ol­la sel­lai­nen kuin on, Kei­sa­nen sa­noo.

Elä­ke­läis­kirk­ko­her­ro­jen pii­riin ei uu­sia jä­se­niä ole ai­na­kaan to­viin tu­los­sa.

– Ko­vin ovat kirk­ko­her­rat nuo­ria Lah­des­sa, Piis­pa­nen tie­tää.

Po­ruk­ka har­ve­nee, mut­ta se on elä­män laki.

– ­­Vii­me ke­vää­nä meni Lau­neen en­ti­nen kirk­ko­her­ra Veik­ko Kor­ho­nen. Hau­ta­jai­sis­sa on ryh­mä­nä las­ket­tu ku­kat edes­men­nei­den ar­kuil­le, Erä­num­mi ker­too.

Jani Mahkonen

Po­ruk­ka har­ve­nee, mut­ta se on elä­män laki. "­­Vii­me ke­vää­nä meni Lau­neen en­ti­nen kirk­ko­her­ra Veik­ko Kor­ho­nen. Hau­ta­jai­sis­sa on ryh­mä­nä las­ket­tu ku­kat edes­men­nei­den ar­kuil­le", Kau­ko Erä­num­mi ker­too.

Teks­ti: Jan­ne Ur­pu­nen, ku­vat: Jani Mah­ko­nen, Mar­kus Luuk­ko­nen