JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sanan Suvipäivien pääsihteeri ja Hollolan seurakunnan  pappi Hanna-Leena Penttilä toivoo, että ihmiset löytäisivät tapahtumaan vaikkapa ”matkalla Prismaan”. Kuva: Jani Mahkonen

Sanan Suvipäivien pääsihteeri ja Hollolan seurakunnan pappi Hanna-Leena Penttilä toivoo, että ihmiset löytäisivät tapahtumaan vaikkapa ”matkalla Prismaan”. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Tavisten juhlat – Hollolaan saapuva Sanan Suvipäivät on kerännyt vuosittain 5 000 kävijää

3.6.2022
Teemu Leppänen

Sa­nan Su­vi­päi­vät on hen­gel­li­nen ke­sä­juh­la, joka ke­rää vuo­sit­tain noin 5 000 kä­vi­jää. Juh­lien pi­to­paik­ka vaih­te­lee, ja tänä vuon­na ne pi­de­tään Sal­pa­kan­kaal­la Hol­lo­lan jää­hal­lil­la ja las­te­noh­jel­man osal­ta Hein­suon kou­lul­la.

– Olem­me pyr­ki­neet ra­ken­ta­maan oh­jel­maa, joka tee­moil­tan­sa kiin­nos­tai­si myös ihan ta­val­lis­ta ka­dun­kul­ki­jaa, ker­too va­ra­toi­min­nan­joh­ta­ja Kal­le Vir­ta.

Vir­ta työs­ken­te­lee Sa­nan Su­vi­päi­vät jär­jes­tä­väs­sä Kan­san Raa­mat­tu­seu­ras­sa, joka on lu­te­ri­lai­sen kir­kon pii­ris­sä toi­mi­va val­ta­kun­nal­li­nen evan­ke­li­oi­mis­jär­jes­tö.

Vir­ran mu­kaan juh­lil­la käy tut­ki­mus­ten mu­kaan pal­jon ih­mi­siä, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä seu­ra­kun­nas­sa ta­val­li­ses­ti käy.

Juh­lien oh­jel­man voi pää­piir­teis­sään ja­kaa kol­meen tai nel­jään osaan: pää­oh­jel­maan, raa­mat­tu­tun­tei­hin, kon­sert­tei­hin sekä las­te­noh­jel­maan.

Tänä vuon­na pää­oh­jel­mas­sa ko­ros­tuu krii­si­tie­toi­suus. Huu­lil­la on var­sin­kin Uk­rai­nan krii­si.

– Sa­na­Fo­ru­meis­sa si­vu­taan me­neil­lään ole­vaa poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa, jota eläm­me: pa­han nä­ky­mis­tä ja toi­saal­ta hy­vän puo­lel­le aset­tu­mis­ta.

Lau­an­tai­aa­mu­päi­vän ve­to­nau­lois­ta kiin­nos­ta­vin lie­nee hol­lo­la­lais­taus­tai­nen näyt­te­li­jä Vil­le Haa­pa­sa­lo.

– Hän on kes­kus­te­lus­sa pei­laa­mas­sa sitä, mi­ten no­pe­as­ti täs­sä ajas­sa muu­tok­sia ta­pah­tuu, ja mi­ten nii­hin täy­tyy sit­ten myös it­se re­a­goi­da.

Kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­na on muun mu­as­sa Hol­lo­lan kun­nan nuo­ri­so­työn­te­ki­jä, ex-ko­ri­pal­loi­li­ja Tee­mu Lai­ne.

Ta­pah­tu­man pää­sih­tee­ri Han­na-Lee­na Pent­ti­län mu­kaan esiin­ty­jik­si ja kes­kus­te­li­joik­si on kut­sut­tu myös ih­mi­siä, joil­la ei ole seu­ra­kun­nal­lis­ta taus­taa ja joil­la on taus­taa Hol­lo­las­ta. Pent­ti­lä työs­ken­te­lee pap­pi­na Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa, joka hoi­taa juh­lien käy­tän­nön jär­jes­te­lyi­tä ja myös tu­kee ta­pah­tu­maa ra­hal­li­ses­ti. Pent­ti­län teh­tä­vä­nä on ol­lut muun mu­as­sa haa­lia ne­li­sen­kym­men­tä va­paa­eh­tois­ta eri­lai­siin jär­jes­te­ly­teh­tä­viin.

Pää­oh­jel­man rin­nal­la lau­an­tai­na juok­su­te­taan tii­vis­tä raa­mat­tuo­pe­tus­ta tee­mal­la Us­kon iloon.

– Niis­sä käy­dään kris­ti­nus­kon ydi­na­si­at läpi, Vir­ta sa­noo.

Mu­sii­kis­sa per­jan­tai-il­ta­na esiin­ty­vät An­na-Mari Kas­ki­nen ja Pek­ka Si­mo­jo­ki ja lau­an­tai-il­ta­päi­vä­nä Lah­den Gos­pel­kuo­ro. Myös ru­noi­li­ja, ju­lis­ta­ja Erk­ki Le­mi­sen 100-vuo­tis­juh­la­vuo­si nä­kyy, kun al­ku­vuon­na jär­jes­te­tys­sä yh­teis­lau­lu­kil­pai­lus­sa syn­ty­nei­tä uu­si lau­lu­ja esi­te­tään ja lau­le­taan juh­lil­la.

Hein­suon kou­lul­la lap­sil­le ja nuo­ril­le on tar­jol­la esi­mer­kik­si pa­ko­huo­net­ta, nuk­ke­te­at­te­ria ja puu­ha­pa­jo­ja.

Sun­nun­tain oh­jel­mas­sa ote­taan huo­mi­oon Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan alu­eel­li­nen laa­juus, kun mes­sut ja nii­den oh­jei­soh­jel­mat jär­jes­te­tään kai­kis­sa kir­kois­sa, lu­kuun ot­ta­mat­ta Hol­lo­lan kirk­koa, joka jäi pois kon­fir­maa­ti­o­ti­lai­suuk­sien vuok­si.

– Pit­kään ai­kaan Su­vi­päi­vät ei­vät ole ja­kau­tu­neet noin laa­jas­ti kirk­koi­hin, Vir­ta sa­noo.

Eri kirk­ko­jen mes­suis­sa on eri tee­mat, jois­ta voi va­li­ta it­sel­leen mie­lei­sen. Li­säk­si on mak­sul­lis­ta tar­joi­lua.

– Sii­tä saa sel­lai­sen ke­säi­sen sun­nun­tain viet­tää kir­kol­la.

So­vi­tuk­sen­kir­kon oh­jel­ma sun­nun­tai­na myös strii­ma­taan. Verk­ko­lä­he­tyk­set ovat tar­jol­la koko vii­kon­lop­pu­na myös pää­oh­jel­mas­ta sekä Gos­pel­kuo­ron mak­sul­li­ses­ta kon­ser­tis­ta.

Kär­kö­läs­sä jär­jes­te­tään per­hei­den sun­nun­tai, jos­sa esiin­tyy Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan ai­noa lap­si­kuo­ro. Li­säk­si seu­ra­kun­nan pit­kä­ai­kai­nen Nuk­ke­te­at­te­ri Tuik­ku esiin­tyy vii­meis­tä ker­taa.

Pa­das­jo­el­la on mu­siik­ki­tee­ma ja mu­siik­ki­raa­mat­tu­tun­ti. Hä­meen­kos­ken kir­kol­la pi­de­tään af­rik­ka­lai­nen gos­pel­mes­su. Esiin­ty­mäs­sä on pai­kal­li­nen tuo­mas­kuo­ro. Kuh­moi­sis­sa on kan­san­lau­lu­mes­su sekä Va­paa pää­sy -yh­ty­een kon­sert­ti. Ve­si­kan­sas­sa on Raa­mat­tu­ta­lo-tyyp­pi­nen oh­jel­ma.

Sa­nan Su­vi­päi­vät Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan alu­eel­la pe–su 17.–19.6.2022. Ta­pah­tu­ma­paik­koi­na ovat Hol­lo­lan jää­hal­li, Hein­suon kou­lu sekä kir­kot. Oh­jel­ma ja strii­mit ovat kat­sot­ta­vis­sa osoit­tees­sa su­vi­pai­vat.fi.

Lue lisää aiheesta

Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoo, että Vierumäki valittiin Lähetyksen Kesäpäivien tapahtumapaikaksi, koska siellä on ihmisten helppo viihtyä muutenkin. Ohjelmassa on muun muassa juoksuopastusta ja yhteislenkki. Kuva: Oskari Juhonen

Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoo, että Vierumäki valittiin Lähetyksen Kesäpäivien tapahtumapaikaksi, koska siellä on ihmisten helppo viihtyä muutenkin. Ohjelmassa on muun muassa juoksuopastusta ja yhteislenkki. Kuva: Oskari Juhonen

Oskari Juhonen

Artikkelit
3.6.2022

Turbo­ah­detun tapahtuman sijaan paljon vapaa-ajan tekemistä – Kylväjä haluaa kesä­päi­vil­leen ensi­ker­ta­laisia ja tuo keskustelut lähe­tys­työstä Suomen Urhei­luo­pis­tolle

Kummi voi olla lapsen elämässä mukana monella tapaa. Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa viime keväänä Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Kummi voi olla lapsen elämässä mukana monella tapaa. Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa viime keväänä Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
1.6.2022

"Kummiudesta podetaan huonoa omatuntoa ihan liikaa" – Suhde voi jopa katketa, mutta yhteyden voi avata uudestaan

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Menot
1.6.2022

Kärkölässä lauletaan Kalliolle kukkulalle ja muita tuttuja kansan­lau­luja hengellisin tekstein – Mutta pääseekö viulisti paikalle?

Kanttori Anne Käki-Kuorikoski soitti kuvaustilanteessa Nastolan kirkossa. Kesäkonsertissa hän esiintyy Joutjärven kirkossa. Kuva: Oskari Juhonen

Kanttori Anne Käki-Kuorikoski soitti kuvaustilanteessa Nastolan kirkossa. Kesäkonsertissa hän esiintyy Joutjärven kirkossa. Kuva: Oskari Juhonen

Oskari Juhonen

Uutiset
1.6.2022

"Tehtäväni on välittää musiikin iloa ja voimaa eteenpäin" – Ristin­kirkon remontti vie kanttorien kesä­kon­sertit eri puolille Lahtea