JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä on työurallaan ollut myös seurakuntien palveluksessa, vaikkei se alkuperäiseen urasuunnitelmaan kuulunutkaan. Hartolan kirkossa (takana) hän on myös esiintynyt kuorolaulajana. Kuva: Teemu Leppänen

Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä on työurallaan ollut myös seurakuntien palveluksessa, vaikkei se alkuperäiseen urasuunnitelmaan kuulunutkaan. Hartolan kirkossa (takana) hän on myös esiintynyt kuorolaulajana. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

”Kunnan ei ole järkeä lähteä kilpai­le­maan seurakunnan kanssa” – Hartolan kunnan­joh­taja Jarkko Seppälän mukaan sote-uudistus vahvistaa yhteistyötä seurakunnan kanssa

28.9.2022
Teemu Leppänen

En­si vuo­den alus­ta al­ka­en vas­tuu so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mi­ses­tä siir­tyy kun­nil­ta ja kun­ta­yh­ty­mil­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le. Kun­tien ta­lou­del­li­nen koko pie­ne­nee ja teh­tä­vä­kent­tä muut­tuu.

Kun­tien toi­min­ta eri alu­eil­la tu­lee ole­maan hy­vin­kin eri­lais­ta riip­pu­en sii­tä, mil­lai­sia pal­ve­lu­tar­pei­ta kun­ta­lai­sil­la on. Har­to­lan kun­nan­joh­ta­ja Jark­ko Sep­pä­län mu­kaan näyt­tää sil­tä, et­tä yh­teis­työ ja yh­tei­set ta­voit­teet uu­den kun­nan ja seu­ra­kun­nan vä­lil­lä li­sään­ty­vät jat­kos­sa.

– Kun­nan ei ole jär­keä läh­teä kil­pai­le­maan seu­ra­kun­nan kans­sa, vaan toi­min­to­ja kan­nat­taa ra­ken­taa yh­teis­työs­sä, Sep­pä­lä sa­noo.

Hän viit­taa kun­nil­le sote-uu­dis­tuk­ses­sa jää­vään ter­vey­den edis­tä­mi­sen teh­tä­vään, jo­hon ne osal­lis­tu­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den kans­sa.

– Se on en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­tä, jota seu­ra­kun­nat ovat teh­neet tä­hän­kin as­ti, esi­mer­kik­si van­hem­pien ih­mis­ten ys­tä­vä­toi­min­taa, ruu­an­ja­koa tai muu­ta täl­lais­ta. Se tu­lee kun­nan toi­min­nas­sa en­tis­tä mer­ki­tyk­sel­li­sem­mäk­si.

Seu­ra­kun­taa Sep­pä­lä ku­vaa luon­te­vak­si yh­teis­työ­kump­pa­nik­si.

– Meil­lä on jat­ku­vaa vuo­ro­pu­he­lua, ja olem­me sa­mois­sa työ­ryh­mis­sä. Kun jär­jes­töis­tä on otet­tu kun­taan yh­teyt­tä ja kun olen tien­nyt, et­tä seu­ra­kun­ta te­kee vas­taa­vaa työ­tä, olen pyy­tä­nyt ta­paa­mi­seen esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nan di­a­ko­nis­san, jot­ta tie­to kul­kee suo­raan, ja sii­tä pääs­tään kes­kus­te­le­maan.

Sep­pä­lä tun­tee omien sa­no­jen­sa mu­kaan hy­vin seu­ra­kun­nan työ­tä. Hän siir­tyi Har­to­laan kun­nan­joh­ta­jak­si Ori­mat­ti­lan seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­li­kön pai­kal­ta, mitä en­nen hän oli Har­to­lan seu­ra­kun­nas­sa te­ke­mäs­sä kir­jan­pi­don ja palk­ka­las­ken­nan pal­ve­lu­ja kos­ke­vaa uu­dis­tus­ta.

– En ole ta­lous­tie­tei­li­jä vaan yh­teis­kun­ta­tie­tei­li­jä, jo­ten en osan­nut seu­ra­kun­nis­sa­kaan ol­la pois toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta. Toi­min­ta ja ta­lous me­ne­vät hy­vin pit­käl­ti käsi kä­des­sä. Mo­lem­mis­sa seu­ra­kun­nis­sa oli erit­täin hy­vää yh­teis­työ­tä kirk­ko­her­ran kans­sa, jol­loin pys­tyi puo­lin ja toi­sin an­ta­maan pa­lau­tet­ta ja ker­to­maan omia aja­tuk­si­aan.

Seu­ra­kun­ta­e­lä­mä­kin on Sep­pä­läl­le tut­tua jo lap­suu­des­ta, jol­loin hän kävi Kark­ki­lan seu­ra­kun­nan päi­vä­ker­hoa ja il­ta­päi­vä­ker­hoa. Rip­pi­kou­lun jäl­keen hän oli myös iso­se­na ja myö­hem­min seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä.

– Pu­nai­sen lau­lu­kir­jan (Nuo­ren seu­ra­kun­nan vei­su­kir­ja) lau­lut ovat seu­ran­neet mi­nua rip­pi­kou­lu­a­jois­ta. Edel­leen kir­jas­ta löy­tyy ko­to­a­ni kak­si eri pai­nos­ta. Myös lä­hei­sin ys­tä­vä­pii­ri­ni on Kark­ki­lan seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­toi­min­nas­ta läh­töi­sin.

Seu­ra­kun­ta ei kuu­lu­nut kui­ten­kaan Sep­pä­län ai­kui­si­än ura­suun­ni­tel­miin.

– Läh­din opis­ke­le­maan sil­lä aja­tuk­sel­la, et­tä pää­tyi­sin kau­pun­gin­joh­ta­jak­si jos­sain vai­hees­sa uraa­ni.

Har­to­laan­kin hän haki alun pe­rin kun­nan hal­lin­to­joh­ta­jak­si, mut­tei tul­lut va­li­tuk­si. Sat­tu­moi­sin hie­man myö­hem­min seu­ra­kun­nas­ta ta­lous­pääl­lik­kö jäi eläk­keel­le, jol­loin seu­ra­kun­nas­ta tuli soit­to.

– Seu­ra­kun­ta on ol­lut osa elä­mää­ni alus­ta as­ti. Sil­lä ta­val­la se ei ol­lut hyp­py uu­teen maa­il­maan. Tun­tui hy­vin luon­te­val­ta al­kaa työs­ken­nel­lä seu­ra­kun­ta­sek­to­ril­la.

Opis­ke­lu­ai­ka­na myös kan­sain­vä­li­set teh­tä­vät oli­vat vie­dä men­nes­sään, mut­ta opin­to­jen lop­pu­vai­hees­sa hän pa­la­si al­ku­pe­räi­siin aja­tuk­siin­sa kun­ta­työs­tä, mil­lai­sek­si hän ku­vaa myös Har­to­lan kun­nan­joh­ta­jan pes­ti­ään.

Har­to­laan hän on nyt myös aset­tu­mas­sa. Haas­tat­te­lu­päi­vä­nä oli hy­väk­syt­ty Sep­pä­län os­to­tar­jous ri­vi­ta­lo­huo­neis­tos­ta.

Mi­ten seu­ra­kun­ta­taus­ta nä­kyy Sep­pä­län työs­sä ja työ­u­ras­sa?

– Us­kon, et­tä se nä­kyy ar­vo­poh­jas­sa­ni. En ole kos­kaan oi­kein haa­veil­lut yk­si­tyi­sen sek­to­rin töis­tä. Jul­ki­nen sek­to­ri on ol­lut ai­na se, mikä kiin­nos­taa. En ha­lua ol­la myyn­ti­mies, vaan teh­dä työ­tä, jol­la on vä­hän laa­jem­paa mer­ki­tys­tä.

Ei kui­ten­kaan kun­nan­joh­ta­jaa il­man elin­kei­noon liit­ty­viä aja­tuk­sia.

– Kiin­teis­töt pu­hut­ta­vat seu­ra­kun­nis­sa. Seu­ra­kun­nan on tur­ha teh­dä tap­pi­o­ta sel­lai­sel­la toi­min­nal­la, joka voi­si jol­le­kin tuo­da lei­vän pöy­tään. On­ko esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nan teh­tä­vä tar­jo­ta ti­lo­ja eri­lai­sia juh­lia var­ten? Sep­pä­lä ky­syy.

Sep­pä­lä on Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan jä­sen. Syk­syn seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa hän ai­koo ää­nes­tää, mut­ta eh­dok­kuut­ta hän ei edes har­kin­nut.

– Meil­lä Har­to­las­sa on kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra (Je­re­mi­as San­ka­ri), niin eh­kä ei tar­vi­ta kun­nan­joh­ta­jaa sot­keu­tu­maan seu­ra­kun­nan hal­lin­toon, Sep­pä­lä nau­rah­taa.

– Kat­son, et­tä ää­nes­tä­mi­nen on kan­sa­lais­vel­vol­li­suus ja et­tä seu­ra­kun­ta­vaa­lit ovat yh­tä tär­ke­ät kuin muut­kin val­ta­kun­nal­li­set vaa­lit.

Jark­ko Sep­pä­lä

Har­to­lan kun­nan­joh­ta­ja­na jou­lu­kuus­ta 2021 läh­tien.

Työs­ken­nel­lyt ai­em­min Ori­mat­ti­lan seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö­nä, Har­to­lan seu­ra­kun­nan KiPa-pro­jek­tis­sa sekä Vaa­san yli­op­pi­las­kun­nan pää­sih­tee­ri­nä.

Ko­toi­sin Kark­ki­las­ta, jos­sa eli lap­suu­ten­sa ja nuo­ruu­ten­sa.

Yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri Jy­väs­ky­län yli­o­pis­tos­ta pää­ai­nee­na val­tio-op­pi.

Har­ras­taa kuo­ro­lau­lua. Lau­loi vii­mek­si Ori­mat­ti­lan Mies­lau­la­jis­sa. Aloit­taa tänä syk­sy­nä Har­to­lan Viih­de­kuo­ros­sa. "Kirk­ko­kuo­ro­jen oh­jel­mis­tot ovat vä­lil­lä tur­han ras­kai­ta. Viih­de­kuo­ro on har­ras­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta hy­vää vas­ta­pai­noa työl­le."