JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tiina Kulmalahti on juontanut Lahden joulukylää vuodesta 2016. Kuva: Jani Mahkonen

Tiina Kulmalahti on juontanut Lahden joulukylää vuodesta 2016. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Jaksamisen raja on myös iloisella ja virtavalla

Jou­lu­ky­lää juon­ta­van Tii­na Kul­ma­lah­den elä­mäs­sä on ol­lut syn­kem­pi­ä­kin jak­so­ja.

1.12.2023
Janne Urpunen

Olen täl­lai­nen vä­hän hömp­pä kar­ja­lai­seuk­ko, pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä Lah­den kau­pun­gil­la työs­ken­te­le­vä Tii­na Kul­ma­lah­ti, 49, sa­noo.

Kar­ja­lai­sen iloi­nen, eloi­sa ja tou­hu­kas Kul­ma­lah­ti on, mut­ta hömp­pä ja euk­ko. Ai­na­kin hän osaa las­kea leik­kiä it­ses­tään.

Kar­ja­lai­suus on iso­van­hem­pien pe­rua. Ei­no ja Kat­ri Kul­ma­lah­ti jou­tui­vat läh­te­mään Kar­ja­las­ta ko­tien­sa jää­tyä so­tien jäl­keen Neu­vos­to­lii­ton puo­lel­le.

– Uk­ki oli läh­töi­sin Mant­sin­saa­res­ta Laa­to­kal­ta ja mum­mi man­te­reen puo­lel­ta. He tu­li­vat Sa­voon, ja kuu­si las­ta syn­tyi Ter­vos­sa. Äi­ti­ni muut­ti mui­den si­sa­rus­ten­sa ta­voin myö­hem­min Lah­teen, uk­ki ja mum­mi tu­li­vat Lah­teen vii­mei­si­nä, Kul­ma­lah­ti ker­too.

Lap­suu­des­saan Kul­ma­lah­ti viet­ti pal­jon ai­kaa iso­van­hem­pien­sa ho­teis­sa Ka­sak­ka­mä­es­sä.

– Uk­ki kävi lä­hes joka päi­vä to­ril­la mo­pol­la os­ta­mas­sa tuo­ret­ta ka­laa. Mark­ki­na­päi­vi­nä saa­toin pääs­tä ukin mu­ka­na to­ril­le.

Mark­ki­nois­ta on jää­nyt läm­pi­miä muis­to­ja.

– Bus­sil­la men­tiin. To­ril­la ihas­te­lin van­han ajan mark­ki­na­pal­lo­ja. Muis­tan, et­tä kau­pan­käyn­ti oli ak­tii­vis­ta. Oli pal­jon ih­mi­siä, tun­nel­maa ja tuok­su­ja. Ar­po­ja myy­tiin. Mo­nen­moi­set pal­kin­not oli ase­tel­tu au­ton ko­ne­pel­lil­le, ja au­to­kin oli pal­kin­to­na. Vii­pu­rin­rin­ke­lin haen mark­ki­na­päi­vä­nä to­ril­ta edel­leen. Tun­nen, et­tä niin kuu­luu teh­dä, ja sii­tä tu­lee hyvä mie­li.

Jou­lu­kuus­sa Kul­ma­lah­ti työs­ken­te­lee sa­mai­sel­la to­ril­la juon­ta­es­saan Lah­den jou­lu­ky­lää. En­sim­mäi­sen ker­ran hän juon­si ta­pah­tu­maa seit­se­män vuot­ta sit­ten.

– Opis­ke­lin sil­loin mat­kai­lu­a­laa Sal­pauk­ses­sa. Jo­kai­sen opis­ke­li­jan piti teh­dä juon­to jou­lu­ky­läs­sä ka­ve­rin kans­sa. Juon­to­päi­vän aa­mu­na sai vies­tin, et­tä ka­ve­ri on sai­ras­tu­nut, ei­kä il­ta­päi­väl­le­kään ole juon­ta­jia. Olin va­rau­tu­nut omal­la tont­tu­pu­vul­la ja tein, mi­ten olin op­pi­nut te­ke­mään.

Lop­pu­päi­väs­tä kau­pun­gin ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö In­ke­ri Määt­tä tuli to­ril­le tar­kas­ta­maan, pi­ti­kö opis­ke­li­jas­ta päi­vän ai­ka­na saa­tu poik­keuk­sel­li­sen myön­tei­nen pa­lau­te paik­kan­sa.

– "Ink­ku" sa­noi, et­tä nyt on to­ril­la oi­kea juon­ta­ja. Hän myös ky­syi, oli­sin­ko kiin­nos­tu­nut teh­tä­väs­tä jat­kos­sa. Sen jäl­keen olen juon­ta­nut kaik­ki jou­lu­ky­lät pait­si 2020, kun ky­lää ei ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia jär­jes­tet­ty.

Jos uk­ki eläi­si, hän oli­si var­mas­ti mie­lis­sään tyt­tä­ren­tyt­tä­ren pes­tis­tä.

– Sik­si­kin tuo­ta on niin iha­na teh­dä, kun tori ja to­rin seu­tu on mi­nul­le niin tär­keä. En kos­kaan unoh­da mark­ki­na­päi­viä ukin kans­sa.

Kul­ma­lah­den syn­ty­mää edel­si val­ta­va tra­ge­dia, kun per­heen esi­koi­nen kuo­li vain muu­ta­man vii­kon ikäi­se­nä rat­ti­juo­pon yli­a­ja­ma­na.

– Se var­jos­ti jol­lain ta­val­la ai­van kaik­kea. Van­hem­pa­ni ero­si­vat, kun oli vuo­den van­ha. Olen suu­rel­ta osin iso­van­hem­pie­ni kas­vat­ta­ma, vaik­ka äi­din kans­sa asuin­kin.

Iso­van­hem­mat le­pää­vät Le­vol­la.

– Ke­säi­sin saa­tan is­tua hau­dal­la pit­kään. Ker­toi­len puo­li­ää­neen kuu­lu­mi­sia, mi­ten elä­mä me­nee. Meil­lä or­to­dok­seil­la edes­men­neet kul­ke­vat mat­kas­sa. Käyn myös iso­vel­je­ni hau­dal­la Le­vol­la, vaik­ka en kos­kaan saa­nut tun­tea hän­tä.

Isän­sä ja kak­si ve­li­puol­taan Kul­ma­lah­ti on op­pi­nut tun­te­maan ai­kui­si­äl­lä.

– Kum­mi­lap­sia mi­nul­la on mo­lem­pien vel­jien puo­lel­ta. Sis­ko­puo­len kans­sa, joka on mi­nua 12 vuot­ta nuo­rem­pi, olen ol­lut koko ajan te­ke­mi­sis­sä.

 Tiina Kulmalahden työpaikka sijaitse Lahden kaupungintalossa. Kuva: Jani Mahkonen

Tiina Kulmalahden työpaikka sijaitse Lahden kaupungintalossa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Kul­ma­lah­ti pe­rus­ti per­heen ja työs­ken­te­li pit­kään sih­tee­ri­nä ja as­sis­tent­ti­na muo­vi­te­ol­li­suu­den vien­ti­kau­pas­sa Nas­to­las­sa. Sit­ten tuli äk­ki­py­säh­dys.

– Olin ruo­ka­kau­pas­sa, kun kaik­ki voi­mat ka­to­si­vat kro­pas­ta. Ruo­ka­ko­ri ti­pah­ti lat­ti­al­le, ja jou­duin pa­ko­kau­huun, mi­ten pää­sen tääl­tä pois. Sii­tä on 15 vuot­ta. Olin pit­kään sai­raus­lo­mal­la, ja meni use­am­pi vuo­si en­nen kuin toi­vuin täy­sin. Kä­vin jul­ki­sel­la puo­lel­la te­ra­pi­as­sa jut­te­le­mas­sa sai­raan­hoi­ta­jan kans­sa kol­mi­sen vuot­ta. Mie­len­ter­veys­puo­lel­ta sain mie­let­tö­män hy­vän avun.

Lää­kä­rin nä­ke­mys oli, et­tä Kul­ma­lah­ti oli lii­an kilt­ti, pani kai­ken it­sen­sä edel­le.

– Kuor­maa oli ker­ty­nyt lap­suu­des­ta as­ti. Olin kas­va­nut pär­jää­mi­sen, suo­rit­ta­mi­sen ja sel­viy­ty­mi­sen mal­liin, jos­sa apua ei pyy­det­ty. Uu­vuin ja ma­sen­nuin, kun en ym­mär­tä­nyt ha­kea apua.

Kul­ma­lah­ti kär­si myös so­si­aa­li­ses­ta ah­dis­tuk­ses­ta.

– Ny­ky­ään sa­no­taan fear of mis­sing out, et­tä jäät jos­ta­kin pait­si, jos et osal­lis­tu kaik­keen mah­dol­li­seen. Olin kai­kes­sa mu­ka­na, ha­lu­sin ol­la. Olin mu­ka­na sel­lai­ses­sa­kin, mikä vei enem­män vir­taa kuin toi.

Vas­tuun­tun­toi­suus saat­toi ol­la yk­si sai­ras­tu­mi­sen syis­tä, mut­ta ter­veh­ty­mi­ses­sä­kin sii­tä oli apua.

– Muu­tos pa­rem­paan käyn­nis­tyi, kun ta­ju­sin, et­tä mi­nun pi­tää ot­taa muu­tok­sen oh­jat. Ei elä­mäs­tä­ni pa­rem­paa ku­kaan puo­les­ta­ni tee. Opet­te­lin sa­no­maan ei ja ot­ta­maan ii­sim­min. Aloin kes­kit­tyä asi­oi­hin, jois­ta saan vir­taa.

Ii­sim­min ot­ta­mi­nen tar­koit­taa esi­mer­kik­si omaa ai­kaa. Sii­hen kuu­lu­vat kä­si­työt, ää­ni­kir­jat ja ul­koi­lu.

– Ää­ni­kir­jo­ja kuun­te­len lenk­keil­les­sä ja kä­si­töi­tä teh­des­sä. Timo Sand­ber­gin kir­jois­ta pi­dän ko­vas­ti. Me­nos­sa on Kos­ton­kier­re. Kuun­te­len myös ro­mant­tis­ta hömp­pää, ku­ten Nora Ro­bert­sia. Neu­lon, virk­kaan ja as­kar­te­len. Vil­läh­teen Ko­ril­la on kä­si­töi­tä­ni myyn­nis­sä. Teen nii­tä te­ra­pi­ak­si ja har­ras­tuk­sek­si, en ra­has­ta. Mi­nus­ta on kiva, jos kä­si­työ­ni ilah­dut­ta­vat ih­mi­siä.

Kul­ma­lah­ti on pan­nut tyy­ty­väi­syy­del­lä mer­kil­le, et­tei ar­ki sei­so enää hä­nen va­ras­saan.

– Mi­nul­la oli pit­kään tun­ne, et­ten voi kaa­tua, kos­ka jos kaa­dun, ku­kaan ei ota kiin­ni ja kaik­ki kaa­tuu mu­ka­na­ni. Nyt on luot­to sii­hen, et­tä mi­nua tu­e­taan. Puo­li­so­ni on mi­nul­le ai­van täy­del­li­nen. Hän nä­kee ja huo­maut­taa, jos mopo mei­naa ka­ra­ta.

Elä­mi­sen mal­lin li­säk­si Kul­ma­lah­ti peri iso­van­hem­mil­taan or­to­dok­si­suu­den. Py­hän Kol­mi­nai­suu­den kirk­ko Har­ju­ka­dul­la tuli jo lap­se­na tu­tuk­si.

– Kä­vin ukin ja mum­min kans­sa usein kir­kos­sa. Lah­den or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta on Kar­ja­lan-eva­koil­le pe­rus­tet­tu seu­ra­kun­ta. Olin mu­ka­na myös seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­toi­min­nas­sa, vaik­ka asuin sil­loin jo äi­din kans­sa Nas­to­las­sa.

Or­to­dok­si­suus on edel­leen osa Kul­ma­lah­den elä­mää.

– Käyn kir­kos­sa sään­nöl­li­sen epä­sään­nöl­li­ses­ti, pal­ve­luk­sis­sa ja eh­tool­li­sel­la. Mi­nul­la on ko­to­na iko­ni­nurk­kaus, jon­ne sy­ty­tän tuo­huk­sia. Saan ru­kouk­ses­ta voi­maa ja loh­tua. Or­to­dok­si­suus on erot­ta­ma­ton osa mi­nua. Py­rin ar­vos­ta­maan koh­taa­mi­a­ni ih­mi­siä ja ole­maan heil­le kilt­ti.

Syn­kim­pään ai­kaan us­ko an­toi suo­jaa, näin Kul­ma­lah­ti us­koo.

– Or­to­dok­si­suus pus­ki uu­pu­muk­sen läpi si­ten, et­tei it­se­mur­ha ol­lut rat­kai­su. It­se­mur­ha on or­to­dok­sil­le syn­neis­tä suu­rin, syn­ti, jota ei voi ka­tua. Koen, et­tä or­to­dok­si­nen asen­ne oli mi­nul­le suo­ja­kil­pi it­se­tu­hoi­suut­ta vas­taan.

Juu­ri­aan Kul­ma­lah­ti on pääs­syt työs­tä­mään Va­la­mon luos­ta­ris­sa Hei­nä­ve­del­lä. Työ­mah­dol­li­suus Va­la­mos­sa au­ke­si toi­pu­mis­ta seu­ran­nei­den mat­kai­lu­a­lan opin­to­jen jäl­keen.

– Va­la­mos­sa pää­sin te­ke­mään mo­nen­lais­ta. Opin pal­jon or­to­dok­siu­u­des­ta ja kar­ja­lai­suu­des­ta. Uk­ki ja mum­mi kuo­li­vat niin ai­kai­sin, et­ten osan­nut ky­syä heil­tä kaik­kea, mitä oli­si pi­tä­nyt, mut­ta Va­la­mos­sa sain ky­sy­myk­sii­ni vas­tauk­sia. Juu­ris­ta­ni oli myös apua. Ym­mär­sin "ta­lon" ta­po­ja, ja osa­sin ker­toa or­to­dok­si­suu­des­ta ja kar­ja­lai­suu­des­ta vie­rail­le.

Mat­kai­lu­a­laa Kul­ma­lah­ti opis­ke­li Kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­ses­sa nuo­ri­so­lin­jal­la. Ke­vääl­lä 2017 Kul­ma­lah­den per­hees­sä teh­tiin hat­tu­temp­pu, kun äi­ti val­mis­tui mat­kai­lu­pal­ve­lui­den tuot­ta­jak­si, ty­tär ra­vin­to­la­puo­lel­ta ja mie­hen ty­tär lä­hi­hoi­ta­jak­si.

– Us­kal­tau­duin nuo­ri­so­lin­jal­le, kun huo­ma­sin, et­tä pär­jään ko­to­na uu­si­o­per­hees­sä tei­nien kans­sa. Oli sel­lai­si­a­kin het­kiä, et­tä tei­nit hais­tat­te­li­vat ko­to­na ja kou­lus­sa, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti nuor­ten seu­ra te­kee ai­kui­sel­le hy­vää. Nuo­ret elä­vät tak­ki au­ki het­kes­sä, ovat kuo­le­mat­to­mia ja kaik­ki on heil­le mah­dol­lis­ta.

Kul­ma­lah­ti ra­hoit­ti uu­den am­ma­tin opis­ke­lun työ­e­lä­ke­va­kuu­tu­syh­ti­ön avul­la. Kai­kil­le se ei ole mah­dol­lis­ta.

– Hal­li­tus on pois­ta­mas­sa ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en. Se on ly­hyt­nä­köis­tä po­li­tiik­kaa.

Kul­ma­lah­den mu­kaan tuki pi­täi­si näh­dä in­ves­toin­ti­na. Yh­teis­kun­nal­le voi ol­la edul­lis­ta tu­kea am­ma­tin­vaih­ta­jia.

– Il­man ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea voi ol­la mah­do­ton­ta vaih­taa am­mat­tia. Kun ih­mi­set ovat tyy­ty­väi­siä työs­sään, he ovat tuot­ta­vam­pia, jak­sa­vat työs­sä pi­tem­pään ja pi­tä­vät sai­raus­lo­mia vä­hem­män.

Kul­ma­lah­ti elää tois­ta työ­u­raan­sa ja haa­vei­lee seu­raa­vas­ta: B&B-ma­ja­ta­lon pyö­rit­tä­mi­ses­tä Vi­ros­sa.

– Pi­dän emän­nöin­nis­tä ja ra­kas­tan Vi­roa. Ha­lu­ai­sin näyt­tää suo­ma­lai­sil­le, et­tä Viro on pal­jon muu­ta­kin kuin Tal­lin­nan van­ha­kau­pun­ki. Elä­ke­vir­ka­ni voi­si ol­la ma­joit­ta­ja ja ret­ki­o­pas. Unel­maan liit­tyy se­kin, et­tä mies har­ras­taa en­du­roa. Vi­ros­sa ajo­kau­si on pi­tem­pi ja moot­to­ri­pyö­räi­lyyn suh­tau­du­taan suo­pe­am­min. Eh­kä jos­kus löy­däm­me maa­seu­tu­pai­kan, jos­sa voin emän­nöi­dä ma­ja­ta­loa ja mies pää­see ko­ti­pi­has­ta en­du­ro­len­kil­le, Kul­ma­lah­ti suun­nit­te­lee.

Lah­den jou­lu­ky­lä 9.–20.12. kaup­pa­to­ril­la. Kir­kon­seu­tua jul­kai­se­va Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­tää jou­lu­ky­län Lah­den kau­pun­gin kans­sa.

Ra­kas­taa jou­lua, vaan ei tal­vea

Tii­na Kul­ma­lah­ti on kau­pun­gin ta­pah­tu­ma­pal­ve­lu­jen Lah­ti Host City -hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö. Hän on syn­ty­nyt Lah­des­sa. Kul­ma­lah­ti on nai­mi­sis­sa Sami Heis­ka­sen kans­sa. Uu­si­o­per­hee­seen kuu­lu­vat Tii­nan vuon­na 1997 syn­ty­nyt ty­tär sekä Sa­min vuo­si­na 1998 ja 2000 syn­ty­neet tyt­tä­ret. Per­he asuu Ii­tin Kau­sa­las­sa.

Kul­ma­lah­ti kir­joit­ti yli­op­pi­laak­si Nas­to­lan tek­niik­ka­lu­ki­os­ta 1993. Työ­u­ran­sa hän aloit­ti Koi­vis­toi­sen man­sik­ka­ti­lal­la 12-vuo­ti­aa­na. Vaan tie­sit­kö hä­nes­tä tätä?

1 Ei ole tal­vi-ih­mi­nen, vaik­ka työs­ken­te­lee jou­lu­to­ril­la aa­mus­ta il­taan. "Tu­tut sitä ih­met­te­le­vät. En pidä tal­ves­ta, mut­ta ra­kas­tan jou­lua. Olen etuo­i­keu­tet­tu, kun saan ol­la kes­kel­lä jou­lua sen puo­len­tois­ta vii­kon ajan."

2 Päät­ti lu­ki­o­lai­se­na, et­tä opis­ke­lee tuo­ma­rik­si. Osal­lis­tui oi­keus­tie­teel­li­sen pää­sy­ko­kei­siin, mut­ta ei tul­lut va­li­tuk­si. "Eh­kä oli­sin pääs­syt si­sään myö­hem­min, mut­ta oli­si­ko am­mat­ti so­pi­nut mi­nul­le. Pänt­tää­mi­ses­tä oli ai­na­kin se hyö­ty, et­tä jou­duin pun­nit­se­maan asi­aa to­del­la."

3 Mo­poi­lee edes­men­neen uk­kin­sa ta­voin. "Käyn päi­vit­täin töis­sä Lah­des­sa. Kul­jen au­tol­la ja vä­lil­lä ju­nal­la. Ko­toa on ne­li­sen ki­lo­met­riä Kau­sa­lan ase­mal­le. Su­lan maan ai­kaan ajan ko­din ja ase­man vä­lin mo­pol­la."

Lue lisää aiheesta