JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Emeri­tus­piispa Eero Huovisen haastattelu: "Olen kiitollinen mies"

Muis­tel­man­sa jul­kais­sut eme­ri­tus­piis­pa Ee­ro Huo­vi­nen ker­too, et­tä hä­nen elä­mäs­sään mu­ka­na on kul­ke­nut myös stres­siä, huo­lia ja uu­pu­mus­ta­kin. ”Tot­ta­kai mie­tin sitä, et­tä olen­ko saa­nut mi­tään ai­kaan ja vä­lil­lä olen ma­sen­tu­nut­kin. Mut­ta pää­sään­töi­ses­ti tun­nen kii­tol­li­suut­ta.”

20.12.2022
Vesa Keinonen

Hel­sin­gin hiip­pa­kun­nan piis­pa­na vuo­det 1991–2010 toi­mi­nut Ee­ro Huo­vi­nen on yk­si maam­me tun­ne­tuim­mis­ta pa­peis­ta. Uu­des­sa muis­tel­ma­te­ok­ses­saan hän poh­tii muun mu­as­sa kär­si­mys­tä ja kii­tol­li­suut­ta.

Huo­vi­nen muis­te­taan eri­tyi­sen hy­vin Kaak­kois-Aa­si­an jou­lu­kuun 2004 tsu­na­min yh­tey­des­sä. Thai­maas­sa tuol­loin lo­mail­leen piis­pan va­ka­va hah­mo tul­kit­si me­di­as­sa osal­taan kan­sa­kun­nan kol­lek­tii­vis­ta su­rua.

Ee­ro Huo­vi­nen on nyt jul­kais­sut muis­tel­man­sa. Sie­lu­jen puo­lus­ta­ja (WSOY 2022) ker­too pap­pis­mie­hen tien ar­vos­te­tuk­si piis­pak­si, jon­ka nimi pon­nah­ti toi­si­naan esil­le myös ark­ki­piis­pa­veik­kauk­sis­sa.

Kir­jan ni­mes­sä piti alun pe­rin ol­la myös ”Saa­ta­naa vas­taan”, mut­ta se jäi pois.

– Kaik­kien sie­lu­jen puo­lus­ta­mi­nen Saa­ta­naa vas­taan on ih­mi­sel­le yli­voi­mai­nen teh­tä­vä ja kir­kon­kin voi­ma­va­rat ovat hei­kot. Ai­noa ase ko­vaa ja kek­se­li­äs­tä vas­tus­ta­jaa vas­taan on Ju­ma­lan sana, Huo­vi­nen sa­noo.

Kir­jan­sa al­ku­si­vuil­la pa­pin teh­tä­vää poh­di­taan tiu­kan it­se­tut­kis­ke­lun kaut­ta. Mi­ten ol­la kaik­kia var­ten, mut­ta pi­tää sil­ti kiin­ni to­des­ta ja oi­ke­as­ta?

– Se mitä pi­tää va­roa, on jää­mi­nen tuu­li­vii­rik­si, joka vain tois­taa sitä, mitä ih­mi­set odot­ta­vat. Pa­pil­la pi­tää ol­la yh­tä ai­kaa rak­kaus ih­mi­siä koh­taan, mut­ta toi­saal­ta tu­lee myös ol­la tie­toi­nen sii­tä, et­tä mi­nul­la on oma teh­tä­vä­ni Ju­ma­lan pal­ve­li­ja­na.

Huo­vi­nen on huo­man­nut, et­tä kir­kol­la ja po­lii­ti­koil­la on täl­lä het­kel­lä hiu­kan sa­man­tyyp­pis­tä on­gel­maa.

– Pi­tää saa­da mah­dol­li­sim­man laa­ja kan­na­tus, ja kiu­sauk­se­na on, et­tä sil­loin ku­mar­re­taan vä­hän joka suun­taan.

Te­ra­pia ei mer­kit­se epä­on­nis­tu­mis­ta

Ee­ro Huo­vi­nen tun­nis­taa elä­mäs­sään kak­si pe­rus­pi­la­ria. Te­o­lo­gi­an opis­ke­lu ja dog­ma­tii­kan har­ras­ta­mi­nen on niis­tä toi­nen.

Toi­nen ki­vi­jal­ka on sie­lua sy­väs­ti hoi­ta­nut yli 50 vuo­den yh­teis­työ te­ra­peut­ti Mai­ju Myy­rän kans­sa.

– Aluk­si ky­sees­sä oli kou­lu­tus­suh­de eli olin hä­nen op­pi­laan­sa. Myö­hem­min sii­tä ke­hit­tyi te­ra­pi­a­suh­de, joka vä­hi­tel­len muut­tui men­to­ri­suh­teek­si. Lo­pul­ta olem­me ol­leet ys­tä­viä, jot­ka edel­leen ta­paa­vat.

Luot­to­hen­ki­lön luo­na kah­den­kes­ki­sis­sä ta­paa­mi­sis­sa Ee­ro Huo­vi­nen on vä­lil­lä hek­ti­sen työ­u­ran­sa ai­ka­na voi­nut va­paas­ti pur­kaa si­sin­tään.

– Näin mi­nun ei ole tar­vin­nut hoi­dat­taa it­se­ä­ni työ­yh­tei­sös­sä.

Huo­vi­sen mu­kaan te­ra­pi­as­ta tuen ha­ke­mi­nen on ar­vo­kas asia, jota ei mis­sään ni­mes­sä tule pi­tää epä­on­nis­tu­mi­se­na.

– Kun pap­pe­ja rek­ry­toin, niin ar­vos­tin sitä, jos joku ker­toi jou­tu­neen­sa elä­mäs­sä ko­vil­le ja käy­neen­sä te­ra­pi­as­sa. Näin sen merk­ki­nä roh­keu­des­ta ja alt­tiu­des­ta ar­vi­oi­da it­se­ään.

Eku­me­ni­an vah­va puo­les­ta­pu­hu­ja

Ee­ro Huo­vi­nen on teh­nyt pal­jon töi­tä eku­me­ni­an hy­väk­si. Eri kirk­ko­jen yh­tey­den puo­les­ta­pu­hu­ja teki vuon­na 1978 väi­tös­kir­jan mo­der­nis­ta roo­ma­lais­ka­to­li­ses­ta te­o­lo­gi­as­ta.

Huo­vi­nen on­kin jo pit­kään seu­ran­nut eri­tyi­ses­ti ka­to­li­sen kir­kon ja lu­te­ri­lais­ten kirk­ko­jen op­pi­kes­kus­te­lu­ja.

– Sel­käy­ti­mee­ni meni jo var­hain paa­vi Jo­han­nes XXIII:n tun­nus­lau­se "Ne asi­at, jot­ka yh­dis­tä­vät mei­tä, ovat suu­rem­pia kuin ne, jot­ka erot­ta­vat mei­tä." Mi­nus­ta tämä asia so­pii kris­tit­ty­jen vä­lis­ten suh­tei­den li­säk­si hy­vin myös muu­hun maa­il­man me­noon.

Huo­vi­nen on ys­tä­vys­ty­nyt usei­den roo­ma­lais­ka­to­lis­ten pap­pien ja te­o­lo­gien kans­sa.

– Siel­tä löy­tyy mo­nia fik­su­ja ja avoi­mia ih­mi­siä. Olen op­pi­nut heil­tä pal­jon. Mut­ta en ole liit­ty­mäs­sä ka­to­li­seen kirk­koon, ei­vät­kä he sitä mi­nul­ta odo­ta­kaan, pap­pis­mies vir­nis­tää.

Eme­ri­tus­piis­pa huo­maut­taa, et­tä lu­te­ri­lais­ten­kin juu­ret ovat hy­vin vah­vas­ti ka­to­li­ses­sa kir­kos­sa, jos­sa olim­me 1500-lu­vul­le saak­ka.

Ee­ro Huo­vi­sel­la on ol­lut kun­nia ta­va­ta myös usei­ta paa­ve­ja. Ny­kyi­sen paa­vin hän koh­ta­si vii­mek­si tou­ko­kuus­sa.

– Fran­cis­cus on en­nen muu­ta avan­nut ka­to­li­sen kir­kon il­ma­pii­riä kes­kus­te­le­vam­paan suun­taan. Mi­tään suu­ria pe­ri­aat­teel­li­sia muu­tok­sia kir­kon op­piin hän ei ole teh­nyt.

Van­ha tut­ta­va Ki­rill häm­mäs­tyt­tää

Sie­lu­jen puo­lus­ta­ja ei ole mi­kään pal­jas­tus­kir­ja, mut­ta joi­hin­kin ajan­koh­tai­siin asi­oi­hin se tuo kiin­nos­ta­vaa li­sä­va­lais­tus­ta.

Huo­vi­nen ku­vaa use­al­la si­vul­la tut­ta­vuut­taan ve­nä­läi­seen or­to­dok­si­pap­pi Ki­ril­liin, joka vai­kut­taa ny­kyi­sin Mos­ko­van pat­ri­ark­ka­na. Hän on eri­tyi­ses­ti tänä vuon­na tul­lut kaut­ta maa­il­man tun­ne­tuk­si Pu­ti­nin so­ta­po­li­tii­kan tu­ki­ja­na.

– Pääl­lim­mäi­se­nä mi­nul­la on nyt vai­keus ym­mär­tää hän­tä. Per­soo­na­na Ki­rill on hy­vin vah­va ja äly­käs. Hän myös ja­kaa ih­mi­siä voi­mak­kaas­ti, Huo­vi­nen miet­tii.

Eme­ri­tus­piis­pan mie­liin­pai­nu­vin ta­paa­mi­nen Ki­ril­lin kans­sa ku­va­taan kir­jas­sa var­sin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti.

Pie­ni suo­ma­lais­seu­rue mat­kus­ti vuon­na 1992 viet­tä­mään pää­si­äis­tä Ve­nä­jän Smo­lens­kiin. Seu­ra­si Ki­ril­lin kirk­ko­ruh­ti­naan ta­voin isän­nöi­mä in­ten­sii­vi­nen jak­so, jos­sa vuo­rot­te­le­vat ko­me­at or­to­dok­si­set pal­ve­luk­set ja yl­tä­kyl­läi­set ate­ri­at.

Huo­vi­nen kir­ja­si tuo­reel­taan mat­ka­ra­port­tiin Ki­ril­lin kom­ment­te­ja muun mu­as­sa Uk­rai­nas­ta.

– Hän pu­hui jo tuol­loin sii­tä, et­tä Uk­rai­na on olen­nai­nen osa or­to­dok­sis­ta us­koa ja Ve­nä­jää. Ki­rill myös ar­vos­te­li nii­tä uk­rai­na­lais­pii­re­jä, jot­ka hä­nen nä­kö­kul­mas­taan oli­vat se­pa­ra­tis­te­ja.

Huo­vi­nen ja Ki­rill ei­vät ole ol­leet yh­tey­des­sä yli vuo­si­kym­me­neen.

Rii­tai­sa yh­teis­kun­ta ja rii­tai­sa kirk­ko

En­tä sit­ten ko­ti­maan ti­lan­ne? Lu­te­ri­lai­sel­le kir­kol­lem­me eme­ri­tus­piis­pa ei läh­de an­ta­maan sen suu­rem­pia neu­vo­ja. Kir­kon jä­sen­mää­rä vä­he­nee, min­kä Huo­vi­nen ker­too ”ot­ta­van­sa re­a­lis­ti­ses­ti”.

– Toi­saal­ta voi ky­syä, mikä muu or­ga­ni­saa­tio maas­sam­me on sel­lai­nen, jon­ka kan­na­tus val­ta­kun­nal­li­ses­ti on yli 60 pro­sent­tia? Ja on huo­mat­ta­va se­kin, et­tä si­tou­tu­nei­den jä­sen­ten mää­rä on vä­hen­ty­nyt kai­kis­sa suu­ris­sa or­ga­ni­saa­ti­ois­sa, ei­kä vain kir­kos­sa.

Ee­ro Huo­vi­nen ei kui­ten­kaan seu­raa Suo­men Sii­o­nin ti­laa pel­käs­tään hy­vil­lä mie­lin. Kir­jas­sa hän huo­kaa, et­tä ”jos­kus tun­nen it­se­ni vä­hän or­vok­si sii­nä kir­kos­sa, jo­hon edel­leen kuu­lun”.

Eme­ri­tus­piis­pa ker­too ole­van­sa su­rul­li­nen sii­tä, et­tä muus­sa­kin yh­teis­kun­nas­sa nä­ky­vä rii­tai­suus on li­sään­ty­nyt myös kir­kos­sa. Vas­ta­koh­dat ovat kär­jis­ty­neet.

– Ih­mi­set ei­vät kuun­te­le toi­si­aan, nii­tä, jot­ka ajat­te­le­vat eri ta­val­la. Ei et­si­tä sitä, mikä on yh­teis­tä, vaan sitä, mikä erot­taa. Mo­net rii­dois­ta näyt­tä­vät liit­ty­vän eri­lai­siin mo­raa­li­ky­sy­myk­siin.

Mil­lä ta­voin vas­tak­kai­na­set­te­lua oli­si mah­dol­lis­ta edes hiu­kan lie­vit­tää?

– Voi­si ol­la hyvä, et­tä vä­hän hi­das­tet­tai­siin omien aja­tus­ten jul­ki­sa­no­mis­ta. Pi­täi­si enem­män aja­tel­la mitä sa­noo, ei­kä ai­na sa­noa, mitä ajat­te­lee.

Kii­tol­li­nen myös Ju­ma­las­ta

Kir­jan­sa lo­pus­sa eme­ri­tus­piis­pa ar­vi­oi ole­van­sa kii­tol­li­nen mies. Niin ei vält­tä­mät­tä ole ol­lut ai­na. Mu­ka­na on kul­ke­nut myös stres­siä, huo­lia ja uu­pu­mus­ta­kin.

– On ol­lut vä­hän häm­men­tä­vä­kin asia, et­tä vii­mei­sen vii­den vuo­den ai­ka­na olen jos­ta­kin syys­tä tun­te­nut enem­män kii­tol­li­suut­ta kuin ai­kai­sem­min. Huo­maan ole­va­ni kii­tol­li­nen myös Ju­ma­las­ta.

Huo­vi­nen muis­tut­taa, et­tä kii­tol­li­suus on sel­lai­nen asia, jota ei ti­la­ta tai pa­ko­te­ta esiin.

– Kii­tol­li­suus nou­see sii­tä, et­tä on saa­nut jo­ta­kin hy­vää. Sel­lai­nen ih­mi­nen al­kaa väis­tä­mät­tä ol­la kii­tol­li­nen.

Ee­ro Huo­vi­nen sa­noo ole­van­sa ai­ka on­nel­li­nen ku­lu­nees­ta elä­mäs­tä. Hän on saa­nut teh­dä mo­nia sel­lai­sia asi­oi­ta, jot­ka on ko­ke­nut tär­keik­si.

– Tot­ta­kai mie­tin sitä, et­tä olen­ko saa­nut mi­tään ai­kaan ja vä­lil­lä olen ma­sen­tu­nut­kin. Mut­ta pää­sään­töi­ses­ti tun­nen kii­tol­li­suut­ta.

Haas­tat­te­lun lo­puk­si Huo­vi­nen ha­lu­aa ker­toa vie­lä yh­den Lah­teen ja sen lä­hi­seu­tuun liit­ty­vän muis­ton. Nuo­re­na hän kävi SLEY:n rip­pi­lei­rin Tuo­hi­ran­nan ke­sä­ko­dis­sa Hol­lo­las­sa. Vuo­si oli 1960 ja ryh­mäs­sä vain poi­kia.

– Kon­fir­maa­ti­om­me pi­det­tiin Lah­den Lut­her-kir­kos­sa Vuo­ri­ka­dul­la. SLEY oli per­heel­lem­me lä­hei­nen, kos­ka Lau­ri-isä­ni oli työs­ken­nel­lyt ky­sei­sen he­rä­tys­liik­keen mat­ka­saar­naa­ja­na.

Lue lisää aiheesta