JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

50-vuotis­tai­tei­li­ja­juh­la­vuotta viettävä Jukka Leppilampi ei koskaan halunnut tehdä yhteis­laulua. Sitten hän sävelsi ja sanoitti Vuorilaulun. Nyt hän on laulanut seurakunnan kanssa sitä yhdessä jo vuosi­kym­menten ajan. 

3.5.2024
Jaana Kosunen

Kun muu­sik­ko ja tai­tei­li­ja Juk­ka Lep­pi­lam­pi as­tuu Café En­ge­lin oves­ta si­sään Hel­sin­gis­sä, ei jää epä­sel­väk­si, kuka on ol­lut täs­sä kah­vi­las­sa en­nen­kin. Tis­kin ta­ka­na ole­vat kah­vi­lan työn­te­ki­jät ter­veh­ti­vät kan­ta-asi­a­kas­taan iloi­ses­ti, joku jopa ha­laa. Muu­ta­mis­sa pöy­dis­sä nou­se­vat kä­det ter­veh­dyk­sen mer­kik­si ja Lep­pi­lam­pi nyök­kää hy­myil­len ta­kai­sin.

– On­han tääl­lä elä­mää, mut­ta at­mos­fää­ri on niin ko­toi­nen, pe­rus­te­lee hän, mik­si ha­lu­si tul­la haas­ta­tel­luk­si juu­ri ky­sei­ses­sä pai­kas­sa.

Tuo­mi­o­kir­kon lä­hei­seen kah­vi­laan liit­tyy olen­nai­ses­ti myös Ar­tis­ti­ru­kous-ti­lai­suus, joka on Lep­pi­lam­men suun­nit­te­le­ma ko­ko­nai­suus. Sii­nä jouk­ko ar­tis­te­ja koh­taa toi­sen­sa ru­kouk­sen ja lau­lun mer­keis­sä tu­tus­sa ja tur­val­li­ses­sa po­ru­kas­sa Tuo­mi­o­kir­kon ti­lois­sa. Ru­koi­le­mas­sa käy vii­koit­tain noin 25 ar­tis­tia, vies­ti­rin­gis­sä on yli 300 hen­ki­löä ja esi­ru­kous­pyyn­tö­jä tu­lee jat­ku­vas­ti.

– Ar­tis­ti­ru­kouk­sen jäl­keen me­nem­me jou­kol­la päi­vä­mes­suun ja sit­ten tu­lem­me tän­ne kah­vil­le. Sik­si tämä paik­ka on täyn­nä tut­tu­ja, hän jat­kaa.

Suo­ma­lai­sen gos­pel­mu­sii­kin kon­ka­rin ole­mus huo­kuu hy­vän­tuu­li­suut­ta ja kan­sain­vä­lis­tä tyy­lik­kyyt­tä. Ren­toa ko­ko­nai­suut­ta täy­den­tää kau­laan kie­tais­tu hui­vi ja ta­va­ra­mer­kik­si muo­dos­tu­neet, ol­ka­päil­le las­keu­tu­vat ki­ha­rat. Juo­mak­si hän ti­laa ”sen pe­rin­tei­sen”, eli café au lait hu­na­jal­la ja pie­neen näl­kään crois­san­tin, jon­ka lau­suu su­la­van kau­niis­ti rans­kak­si.

Kan­sain­vä­li­syys, eri­lai­set kult­tuu­rit ja kie­let ovat kuu­lu­neet luon­te­va­na osa­na Lep­pi­lam­men elä­mään koko ar­tis­tiu­ran ajan. Esiin­ty­nyt hän on lä­hes jo­kai­sel­la man­te­reel­la, mitä mo­ni­puo­li­sim­mis­sa ti­lan­teis­sa ja ko­koon­pa­nois­sa. Eri­koi­sim­mis­ta ta­pauk­sis­ta esi­merk­ki­nä hän mai­nit­see pro­jek­tin, jos­sa löy­si it­sen­sä kes­kel­tä Jor­da­ni­an erä­maa­ta te­ke­mäs­sä mu­siik­kia las­ten te­le­vi­sio-oh­jel­maan. Vä­hin­tään­kin yh­tä mie­len­kiin­toi­nen oli ti­lan­ne, kun hän sä­vel­si mu­siik­kia hol­lan­ti­lai­seen nuk­ke­te­at­te­rie­si­tyk­seen tai teki eng­lan­ti­lai­sen tans­si­ryh­män kans­sa pro­jek­tia Kii­nas­sa. Huo­mi­o­nar­voi­sia ovat myös ne lu­kui­sat kan­sain­vä­li­set kris­til­li­set fes­ti­vaa­lit ja kon­ser­tit, gal­le­ri­at sekä do­ku­ment­ti- ja te­le­vi­sio-oh­jel­mat, jois­sa Lep­pi­lam­men mu­siik­ki tai ää­ni­ru­nous, voi­ce po­et­ry, on soi­nut.

Vas­taanot­to maa­il­mal­la on ol­lut eri­lais­ta, mitä omas­sa ko­ti­maas­sa.

– Hen­ki­nen ko­ti­ni on ol­lut usein jos­sain ihan muu­al­la kuin Suo­mes­sa, hän sa­noo.

Vai­ke­a­tul­kin­tais­ta, lii­an tai­teel­lis­ta, ei-kau­pal­lis­ta. Näin Lep­pi­lam­men mu­siik­kia on­kin usein ku­vail­tu. Tai­tei­li­jal­le it­sel­leen nämä kom­men­tit ovat ihan ok. Mai­net­ta ja kun­ni­aa sekä mam­mo­naa oli­si kyl­lä ol­lut tar­jol­la, jos hän oli­si vain suos­tu­nut te­ke­mään myy­vem­pää ja hel­pom­min tul­kit­ta­vaa mu­siik­kia. Täl­lai­ses­ta mah­dol­li­suu­des­ta hän on kui­ten­kin kiel­täy­ty­nyt.

– Us­kon, et­tä te­ke­mäl­lä juu­ri tä­män­kal­tais­ta mu­siikkia, olen an­ta­nut kult­tuu­riim­me jo­tain sel­lais­ta, mitä sii­nä ei vie­lä ole ol­lut. Te­ki­sin kar­hun­pal­ve­luk­sen it­sel­le­ni ja muil­le, jos en te­ki­si omaa jut­tu­a­ni – sitä, mi­hin mi­nut on luo­tu.

Lep­pi­lam­pi ku­vai­lee it­se­ään edel­lä­kä­vi­jäk­si, joka jat­ku­vas­ti ha­lu­aa suun­na­ta sel­lai­seen, mitä muut ei­vät ole vie­lä teh­neet. Ava­ra­kat­sei­suus ja ra­jo­ja rik­ko­va tai­teel­li­suus oli kui­ten­kin myrk­kyä mo­nel­le vie­lä 80- ja 90-lu­vuil­la, kun kris­til­li­nen kult­tuu­ri ja kult­tuu­ri yli­pää­tään Suo­mes­sa oli ah­das­mie­li­sem­pää, mitä ny­ky­ään. Elä­väs­ti hän muis­taa het­ken, kun toi ylei­sön eteen te­ok­sen, jo­hon kuu­lui mu­sii­kin li­säk­si myös mo­der­nia tans­sia. Se tyr­mät­tiin syn­ti­se­nä ja kirk­koon so­pi­mat­to­ma­na. Kun Lep­pi­lam­pi 90-lu­vul­la ryh­tyi hyö­dyn­tä­mään esi­tyk­sis­sään ää­ni­ru­nout­ta, tuo­ta al­ku­pe­räis­kan­soil­le pe­rin­teis­tä mu­sii­kin tul­kin­ta­ta­paa, hau­kut­tiin ää­ni­ru­nout­ta öri­näk­si ja Lep­pi­lam­pea syy­tet­tiin jopa her­jaa­mi­ses­ta ja toi­sen us­kon­non omi­mi­ses­ta.

Ran­kim­min ovat sa­tut­ta­neet sa­nat, jois­sa on tar­tut­tu Lep­pi­lam­peen ih­mi­se­nä ja ar­vos­tel­tu esi­mer­kik­si hä­nen mie­hi­syyt­tään. Se on saa­nut vah­vas­ti tun­teel­la elä­vän mie­hen kyy­ne­liin.

– Olen ym­mär­tä­nyt, et­ten ole ihan sa­man­lai­nen mies, mitä suo­ma­lai­nen mies tyy­pil­li­ses­ti. Fe­mi­nii­ni­syys, joka mi­nus­sa on ja jon­ka olen tie­dos­ta­nut, on ol­lut mo­nel­le lii­kaa ja se on ko­et­tu vää­rän­lai­se­na mie­hi­syy­te­nä. Olen käy­nyt läpi pro­ses­sin, jon­ka seu­rauk­se­na tie­dän, et­tä ta­pa­ni ol­la mies aut­taa kai­ken­lai­sia mie­hiä elä­mään oman­lais­taan elä­mää juu­ri sel­lai­se­na kuin he ovat, Lep­pi­lam­pi poh­tii.

Vas­toin­käy­mi­sis­tä ja kri­tii­kis­tä huo­li­mat­ta ei sy­dä­mes­sä ole ol­lut ti­laa kat­ke­ruu­del­le. Hän sa­noo ole­van­sa uras­taan vain ja ai­no­as­taan kii­tol­li­nen.

– On val­ta­va lah­ja saa­da teh­dä työk­seen sitä, mitä on ai­na ha­lun­nut­kin teh­dä.

Maa­lis­kuus­sa Lep­pi­lam­pi pal­kit­tiin Kirk­ko­hal­li­tuk­sen myön­tä­mäl­lä Kir­kon kult­tuu­ri­pal­kin­nol­la. Kun­ni­a­kas pal­kin­to ja­e­taan vuo­sit­tain kris­til­li­sen sa­no­man kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­ses­tä esit­tä­väs­tä tai­teel­li­ses­ta toi­min­nas­ta tai kult­tuu­ri­te­os­ta. Tätä työ­tä Lep­pi­lam­pi on teh­nyt jo 50 vuo­den ajan.

– Otan pal­kin­non vas­taan nöy­rin ja kii­tol­li­sin mie­lin. Eme­ri­tus­piis­pa Ee­ro Huo­vi­nen sa­noi mi­nul­le pal­kin­to­jen­ja­ko­ti­lai­suu­des­sa, et­tä tämä on ai­noa asia, jon­ka olen saa­nut an­si­os­ta. Kaik­ki muu tu­lee ar­mos­ta. Se on hy­vin sa­not­tu.

Tänä vuon­na tu­lee täy­teen ta­sa­vuo­sia myös iän puo­les­ta, mut­ta sitä Lep­pi­lam­pi ei niin­kään ha­lu­ai­si ko­ros­taa.

– Ajat­te­lin juh­lis­taa vain tai­tei­li­ja­juh­la­vuot­ta, ikään­ty­mi­sen voi­sin ohit­taa ihan hil­jai­ses­ti ja huo­maa­mat­ta, syk­syl­lä 70 vuot­ta täyt­tä­vä muu­sik­ko nau­rah­taa.

Lep­pi­lam­pea on usein hou­ku­tel­tu avaa­maan elä­mään­sä kai­kel­le kan­sal­le myös elä­mä­ker­ta­kir­jas­sa. Hän ei ole kui­ten­kaan suos­tu­nut, ai­na­kaan vie­lä. Hän on tark­ka omis­ta ra­jois­taan, ei­kä sen vuok­si ole so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa­kaan. 

– Käväi­sin jos­kus Fa­ce­boo­kis­sa, mut­ta jär­ky­tyin sii­tä, mi­ten ku­lut­ta­va se ym­pä­ris­tö on. En koe tar­peel­li­sek­si ja­kaa yk­si­tyi­sa­si­oi­ta­ni ihan kaik­ki­al­le.

Sik­si täs­sä­kään haas­tat­te­lus­sa ei pu­hu­ta per­hees­tä. Ei pu­hu­ta kuu­lui­sas­ta näyt­te­li­jä­po­jas­ta, ei puo­li­sos­ta ei­kä lap­sen­lap­sis­ta. Ra­jo­jen aset­ta­mi­nen ei tar­koi­ta kui­ten­kaan sitä, et­tei­kö Lep­pi­lam­mel­la oli­si asi­aa. Eri­tyi­ses­ti us­kos­taan hän pu­huu mie­lel­lään ja ta­ri­noi­ta eri­lai­sis­ta ti­lan­teis­ta elä­män var­rel­ta ar­tis­til­la kyl­lä riit­tää, vä­lil­lä us­ko­mat­to­mi­a­kin sel­lai­sia.

Ote­taan tä­hän vä­liin yk­si:

Ele­tään 1980-lu­vun lop­pu­puol­ta. Vaa­sa­lai­nen opis­ke­li­ja­po­ruk­ka on bus­si­mat­kal­la jos­sain Sveit­sin suun­nal­la. Opis­ke­li­ja­po­ruk­ka on kut­su­nut mat­kal­le mu­kaan tru­ba­duu­rik­si myös Lep­pi­lam­men, nuo­ren gos­pel­muu­si­kon. Bus­si ete­nee vuo­ris­ton kie­mu­rai­sia tei­tä pit­kin ja su­kel­taa sit­ten tun­ne­liin. Kun 33 ki­lo­met­rin mit­tai­nen tun­ne­li päät­tyy ja bus­si syök­syy ta­kai­sin va­loon, ei Lep­pi­lam­pi ole us­koa sil­mi­ään. Mi­ten kau­nis nä­ky­mä hei­dät ym­pä­röi! Au­rin­ko pais­taa ja bus­sin ik­ku­nas­ta siin­tää pie­ni kylä, jon­ka vie­rel­lä lip­lat­te­lee kir­kas vuo­ris­to­jär­vi. Lu­mi­huip­pui­set Al­pit ko­ho­a­vat sil­män­kan­ta­mat­to­man kor­ke­al­le kai­ken tä­män ym­pä­ril­lä. Tu­kah­dut­ta­van kau­nis nä­ky­mä al­kaa soi­da muu­si­kon mie­les­sä. Ki­ta­ra nou­see sy­liin, sor­met aset­tu­vat soin­tui­hin ja sa­nat val­taa­vat mie­len.

Ihan sil­tä is­tu­mal­ta, opis­ke­li­ja­po­ru­kan bus­si­mat­kal­la kes­kel­lä Alp­pe­ja, syn­tyy Vuo­ri­lau­lu, joka on Lep­pi­lam­men koko uran yk­si suu­rim­mis­ta hi­teis­tä.

”Niin kuin vuo­ret nää ym­pä­röi laak­so­am­me si­nun ar­mo­si, Ju­ma­la mei­tä ym­pä­röi. Niin kuin vuo­ret nää ju­lis­taa kun­ni­aa­si, niin me tah­dom­me ko­rot­taa Her­ra ni­me­ä­si.”

Si­vu­mai­nin­ta­na Lep­pi­lam­pi to­te­aa vie­lä, et­tä tuol­la sa­mai­sel­la opis­ke­li­ja­mat­kal­la oli mu­ka­na myös sil­loi­nen opis­ke­li­ja, ny­kyi­nen ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma.

– Hän ojen­si mi­nul­le Kir­kon kult­tuu­ri­pal­kin­to­gaa­las­sa pal­kin­non. Sit­ten lau­let­tiin Vuo­ri­lau­lu.

Lau­lun il­mes­ty­mi­sen jäl­keen on Lep­pi­lam­pi saa­nut vei­va­ta Vuo­ri­lau­lua yh­des­sä seu­ra­kun­nan kans­sa läpi mo­nen vuo­si­kym­me­nen, ai­na vain uu­den su­ku­pol­ven kans­sa. Hän sa­noo, et­tä te­kee sen yl­pey­del­lä ja mie­lel­lään, vaik­ka ei kos­kaan ku­vi­tel­lut te­ke­vän­sä Vuo­ri­lau­lun kal­tais­ta yh­teis­lau­lua.

– Mi­nul­le mu­siik­ki on tila, jos­sa olen si­säl­lä, en kos­kaan ylei­sös­sä. Sik­si en aja­tel­lut, et­tä te­ki­sin lau­lun, jos­sa lau­le­taan yh­des­sä, kos­ka olen it­se niin si­säl­lä ja upok­sis­sa esiin­ty­es­sä­ni, hän pe­rus­te­lee.

Po­si­tii­vi­sen Her­ran pe­lon Lep­pi­lam­pi op­pi jo lap­suu­des­sa. Kört­ti­läi­seen su­kuun Poh­jan­maal­le Yli­vies­kaan syn­ty­nyt poi­ka viet­ti lap­suut­taan he­rän­näis­seu­rois­sa penk­kien al­la ja nii­den vä­leis­sä, kuun­nel­len Sii­o­nin vir­sien hi­das­ta ja ve­ny­vää pol­jen­toa. Pian suku huo­ma­si, et­tä po­jal­la­han on lau­lun lah­ja. Pie­nel­le lap­sel­le ra­kas Han­na-täti kek­si hou­ku­tel­la he­le­äs­ti lau­la­van po­jan esiin­ty­mään.

– Jul­ki­ses­ti olen siis esiin­ty­nyt en­sim­mäi­sen ker­ran 3-vuo­ti­aa­na Es­ko­lan Lep­pi­lam­men ky­län ru­kous­huo­neel­la. Lau­loin vir­ren Ys­tä­vä sä lap­sien. Vir­si­kir­ja oli tur­va­na­ni kä­sis­sä­ni, vaik­ka­kin vää­rin­päin. Palk­ki­ok­si sain Han­na-tä­dil­tä mar­kan.

En­sie­siin­ty­mi­sen jäl­keen mu­siik­ki jat­koi mat­kaan­sa yhä sy­vem­mäl­le Lep­pi­lam­men si­sim­pään, läpi lap­suu­den ja nuo­ruu­den. Lo­pul­ta mu­kaan tu­li­vat bän­di­ku­vi­ot ja eri­lai­set ko­koon­pa­not. Elet­tiin 1970-lu­kua, kun prog­res­sii­vis­ta roc­kia soit­ta­van Fin­n­fo­res­tin ri­veis­sä Lep­pi­lam­pi nou­si en­sim­mäi­sen ker­ran Ta­vas­ti­an la­val­le. Siir­ryt­ty­ään Ta­bu­la Ra­san ko­koon­pa­noon, ku­va­si hän sen ajan mu­siik­ki­leh­den kan­nes­sa bän­diä ja sen mu­siik­kia sie­lun­mai­se­mak­seen ja ker­toi, et­tei voi­si mi­ten­kään ku­vi­tel­la te­ke­vän­sä muu­ta, kuin soit­taa juu­ri täs­sä ko­koon­pa­nos­sa. Hän oli tai­teel­li­sen rock-uran­sa hui­pul­la.

Ja kuin­ka sit­ten kä­vi­kään?

– Sii­tä kah­den kuu­kau­den pääs­tä jä­tin sie­lun­mai­se­ma­ni, kos­ka olin tul­lut us­koon. Ryh­dyin piir­tä­mään elä­mä­ni tyh­jää tau­lua Ju­ma­lan sa­nan voi­mal­la.

Vaik­ka us­koon tulo oli va­vah­dut­ta­van vah­va ko­ke­mus ja voit­ti kai­ken muun, oli Ta­bu­la Ra­san jät­tä­mi­nen vai­kea paik­ka.

– Se oli sii­he­nas­ti­sen elä­mä­ni eh­dot­to­mas­ti vai­kein rat­kai­su, mut­ta ym­mär­sin, et­tä mi­nun oli jä­tet­tä­vä tuo kult­tuu­ri, jot­ta voin avau­tua täy­sin sil­le, jo­hon olin he­rän­nyt. Mi­nun oli pak­ko teh­dä rat­kai­su, en voi­nut kul­kea rin­nak­kain kah­ta eri maa­il­maa, ne mo­lem­mat ei­vät mah­tu­neet mi­nuun, hän ku­vai­lee. 

Us­koon tu­los­taan ker­to­es­saan Lep­pi­lam­men sil­mät al­ka­vat lois­taa. Hän ku­vai­lee tark­kaan ai­ka­kaut­ta, jol­loin he pie­nen, eri alo­jen asi­an­tun­ti­jois­ta koos­tu­van jou­kon kans­sa ko­koon­tui­vat tut­ki­maan Raa­mat­tua. He oli­vat päät­tä­neet ot­taa sel­vil­le, pu­huu­ko Raa­mat­tu it­sen­sä pus­siin. Löy­tyy­kö por­saan­rei­kiä, jos­ta sai­si sel­vil­le, et­tä hui­jaus­ta on koko hom­ma. Mut­ta ei. Mitä enem­män he lu­ki­vat, sitä var­mem­pia he oli­vat sii­tä, et­tä se on Ju­ma­lan sa­naa.

Et­sik­ko­a­jan hän sa­noo kes­tä­neen yh­dek­sän kuu­kaut­ta. Raa­ma­tun opis­ke­lu imai­si mu­kaan­sa ja hän in­tou­tui opis­ke­le­maan te­o­lo­gi­aa, psy­ko­lo­gi­aa sekä Raa­ma­tun kie­liä ja sen his­to­ri­aa Kan­san­lä­he­tyk­sen Lä­he­tys­kor­ke­a­kou­lus­sa Ryt­ty­läs­sä.

– Olin täy­sin val­mis läh­te­mään lä­he­tys­työ­hön ja ajat­te­lin­kin, et­tä se on seu­raa­va as­ke­lee­ni. Sit­ten ym­mär­sin, et­tä mi­nun tie­ni on eri­lai­nen. Mi­nun kuu­luu teh­dä mu­siik­kia ja tai­det­ta ja ju­lis­taa sa­no­maa sitä kaut­ta. 

Kun bän­di­ku­vi­ot vaih­tui­vat soo­lou­raan mies ja ki­ta­ra -tyy­lil­lä, vaih­tui­vat myös rock-la­vat kirk­koi­hin ja mui­hin hen­gel­li­siin koh­taa­mis­paik­koi­hin. 15 vuot­ta Lep­pi­lam­pi keik­kai­li, ihan sai­raan pal­jon, sa­no­jen var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä. Lo­pul­ta is­ki to­taa­li­nen vä­säh­dys niin hen­ki­ses­ti kuin fyy­si­ses­ti­kin. Sa­nat oli­vat me­net­tä­neet mer­ki­tyk­se­nä, ja se on lau­lu­jen te­ki­jäl­le to­del­li­nen krii­sin paik­ka.

– Pää­tin, et­tä otan kol­men kuu­kau­den tau­on ja le­pään. Tau­ko ve­nyi kol­men vuo­den mit­tai­sek­si.

Jos­kus krii­si kui­ten­kin syn­nyt­tää jo­tain uut­ta. Kun sa­nat oli­vat ka­don­neet, huo­ma­si Lep­pi­lam­pi miet­ti­vän­sä yhä enem­män ää­nen mer­ki­tys­tä.

– Kuun­te­lin eri­lai­sia ulok­kei­ta ää­nes­sä­ni ja tun­nus­te­lin, mi­ten ää­ni re­so­noi kaik­ki­al­la ke­hos­sa. En pi­dä­tel­lyt mi­tään, vaan an­noin kai­ken­lais­ten ää­nien tul­la. Sii­nä ei tar­vit­tu sa­no­ja, sil­lä ää­nes­sä oli jo kaik­ki, se piti si­säl­lään myös sa­nat. Löy­sin ää­ni­ru­nou­den, ja se pe­las­ti mi­nut.

Café En­ge­lis­sä pöy­tä­seu­ru­eet ovat vaih­tu­neet ja kah­vi­ku­pit tyh­jen­ty­neet. In­ten­sii­vi­nen ta­ri­na­tuo­kio on kes­tä­nyt tun­nin jos toi­sen­kin ja Lep­pi­lam­pi vai­kut­taa nyt kaik­ken­sa an­ta­neel­ta. Sen ym­mär­tää, sil­lä hän sa­noo te­ke­vän­sä kai­ken, mi­hin ryh­tyy, ai­na täy­sil­lä. Kun hän nuo­ruu­des­sa har­ras­ti si­ka­rei­ta, teh­tiin se tyy­lil­lä ja vii­mei­sen pääl­le. Kun hän ny­kyi­sin lait­taa ruo­kaa, te­kee hän sen alus­ta saak­ka huo­lel­la ja rau­has­sa. Tai kun hän an­taa haas­tat­te­lun, on hän sil­loin­kin to­taa­li­ses­ti läs­nä, koh­taa ja kat­soo sil­miin.

– Olen jo nuo­res­ta saak­ka tien­nyt, kuka olen ja mitä ha­lu­an. Olen in­tui­tii­vi­nen ja in­to­hi­moi­nen ja koen asi­at voi­mak­kaas­ti. Tie­dän är­syt­tä­vä­ni osaa ih­mi­sis­tä, mut­ta en ole läh­te­nyt muut­ta­maan it­se­ä­ni. Elän täy­sil­lä kul­kien sil­lä tiel­lä, jon­ka Ju­ma­la on mi­nua var­ten vii­toit­ta­nut.

Elä­mäs­tä naut­ti­va ku­li­na­ris­ti

1. Juk­ka Lep­pi­lam­pi on ku­li­na­ris­ti. Hä­nel­le ruo­ka on nau­tin­to ja ate­ria pyhä. Hän ei syö ei­nek­siä, ei kark­kia ei­kä so­ke­ria, vaan te­kee ruu­an it­se laa­duk­kais­ta raa­ka-ai­neis­ta kes­kit­ty­en ate­ri­oin­nis­sa myös mui­hin tär­kei­siin ele­ment­tei­hin, ku­ten kat­tauk­seen ja taus­ta­mu­siik­kiin. Ruo­ka­oh­jei­ta hän ei lue, vaan te­kee ruo­kaa tun­teel­la.

– Bra­vuu­ri­ni on Pas­ta Sa­vig­ne­se, joka on oma re­sep­ti­ni. Sii­hen kun li­sä­tään hyvä vii­ni, niin ate­ria on val­mis.

2. Har­ras­ti pit­kään pe­sä­pal­loa ja myö­hem­min jää­kiek­koa Tap­pa­ran re­ser­vi­jouk­ku­ees­sa.

3. Viet­ti lap­se­na pal­jon ai­kaa Lah­des­sa, jos­sa use­am­pi hä­nen tä­deis­tään asui.

– Muis­tan vie­lä­kin olut­teh­taan tuok­sun, joka lei­jai­li Lii­sa-tä­din asun­toon Van­han kir­kon vie­reen.

Lue lisää aiheesta